JANÁK, L. Vodní svět - lázně Krnov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Student se ujal řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Práce se vyznačuje důkladnou analytickou fází s detailními rozbory území, vlastní návrh potom respektuje realitu současného stavu řešeného prostoru. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, navíc nepopiratelně respektujícím urbanistickou a architektonickou strukturu města, na kterou navazuje a z jejichž kvalit těží pro vlastní koncept. Výsledný návrh řešení prokazuje citlivý přístup autora k řešenému tématu, jasnou snahu uplatňovat stavební a architektonické prvky v souladu s jejich možnostmi. Koncepčním pojetím dokazuje dostatek odvahy konfrontovat dané prostředí s prvky vlastního tvůrčího vyjádření. Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na zpracování diplomového projektu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 98 Výrazným rysem přístupu autora ke zpracování zadaného úkolu byl vysoký stupeň samostatnosti a od počátku rozvíjené jasné vlastní představy o koncepci řešení. Přístup studenta je proto možné definovat jako samostatný, filozoficky přemýšlivý a invenční.
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Svatošová, Ivana

Jak celkový návrh, tak jeho grafická úroveň jsou na velmi vysoké úrovni. Analytické a koncepční myšlenky jsou prezentovány srozumitelně a výsledkem je hodnotný architektonický návrh, který zhodnocuje řešené území a zvyšuje jeho potenciál. Konstrukční část by mohla být více rozpracována a promítnuta do architektonického výrazu jako celku, ale vnímám, že vzhledem k obsáhlosti celého projektu, toto nebylo možno pojmout a zadání diplomové práce považuji za zcela splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Samotnému návrhu předchází přehledně zpracovaná analýza samotného prostředí a také jeho širšího kontextu v území, včetně souladu s územním plánem. Širší vztahy jsou řešeny a prezentovány přehledně, včetně rozborů území z historického hlediska i širších návazností, vazby na dominanty dané lokality a dopravní řešení. Autor se snaží samotnému místu přisoudit nadregionální až celorepublikový význam. Vzhledem k provedeným analýzám a jejich podrobnosti se tento ambiciózní záměr jeví jako realizovatelný. Veškeré rozbory potřebné pro návrh vhodné koncepce jsou v souladu se zadáním práce. Urbanisticky celek vhodně reaguje na danou lokalitu ve vztahu ke světovým stranám, stávající dopravní infastruktuře i okolní krajině. Pracuje se zakomponováním blízké řeky spolu s nábřežím a historického jádra do urbanistického konceptu. Hlavním urbanistickým motivem návrhu je vytvoření výhledových os, které determinují jak architektonické, tak provozní řešení.
Architektonické řešení B Navržený architektonický koncept zapadá do kontextu místa. Svým organickým tvarem nenavazuje na okolní zástavbu, ale i přes svůj velký objem nepůsobí rušivým dojmem. Ba naopak vytváří novotvar zapadající do okolní krajiny. Citlivě navazuje na stávající venkovní bazén. Orientací k vodnímu toku a úpravou parteru a navazujícího nábřeží došlo k plnému využití potenciálu tohoto místa. Architektonický koncept vlny zvoleného tvarosloví umožňuje plynulý přechod mezi jednotlivými objemy a jejich proporční členění. Jediným rušivým prvkem návrhu stavby jsou dřevěné nosníky, které jednotlivé hmoty v úrovni střechy doplňují. Tímto však primární koncept „vlny“ potlačují a nemají funkční opodstatnění. Hlavní křivka tvořená travnatou střešní konstrukcí a stávající i navrhované stromy by lépe vynikly bez rastru těchto střešních prvků. Stejně tak by se více otevřely vnitřní meziprostory s doplňkovými funkcemi (venkovní posilovna, parkur, skatepark), jejichž zakomponování do návrhu hodnotím velmi pozitivně, stejně tak jejich umístění v návaznosti na provoz objektu. V návrhu se cit autora pro členění hmot a jejich proporci projevuje i v návrhu interiéru. Barvené a materiálové řešení je navrženo také citlivě a má výraznou estetickou hodnotu. Zvlášť zdařilým prvkem je návrh hlavní odpočinkové haly, která svými proporcemi v kombinaci s materiálovým řešením a osvětlením skrze prosklenou střechu, vytváří hodnotný a kultivovaný architektonický prostor. Snaha aplikovat symbol města do rastru samotných architektonických prvků (hlavní fasády a dlažby) v kombinaci s výrazným rastrem přiznané nosné konstrukce, je dle mého nadbytečná a v některých pohledech působí rušivým dojmem. V místech, kde je v návrhu vyobrazen plný dřevěný podhled a ornamentální fasáda s výrazným rastrem, prostor vyznívá mnohem lépe. Stejně tak pohledy, kde je vidět pouze nosná konstrukce bez hlavních fasád. Dohromady už tyto odlišné výrazné prvky působí poněkud překombinovaně.
Provozní řešení A Koncept návaznosti jednotlivých provozů je navržen promyšleně a funkčně. Dostatek průhledů v rámci interiéru a exteriéru, stejně tak umístění hlavních komunikací, poskytují dobrou orientaci v prostoru. Jednotlivé funkční celky se dají provozně užívat samostatně i pospolu. Jednotlivé provozy spolu komunikují. Je zde patrno členění a oddělení čistých a špinavých provozů. Výhledové a komunikační osy v kombinaci s průhledy mezi interiérem a exteriérem a vizuální kontakt s nábřežím vytváří přehledné provozní řešení pro návštěvníky a uživatele objektu. Jedním ze zajímavých prvků je vytvoření VIP zóny, která může být funkčně využívaný pro vnitřní i venkovní bazén Stejně tak propojené relaxační zóny (SPA) s hotelem zvyšuje využitelnost a životaschopnost celého projektu. Hotelová část je funkčně oddělená od lázní, takže jí je možno využívat i v návaznosti na sportovní aktivity
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční systém byl zvolen trojkloubový lepený rám Glulam, který je pro tuto kontrakci odpovídající. A zároveň může být hodnotným architektonickým prvkem, ale přesný rastr a výraz nosného žebra by stálo za to „dopracovat“ s odpovědným projektantem statické části. Stejně tak statický koncept proměnné dimenze a změny rastru žeber, které na sebe navzájem nenavazují by bylo vhodné v navazující stavební fázi prověřit. V rámci projektu je okrajově nastíněno základní schéma vzduchotechniky a bazénové jednotky, které by při podrobnějším návrhu jistě také mělo dopad do celkové konstrukční i estetické stránky objektu. Dále jsou v dokumentu vyobrazeny stavební detaily, ale bez bližší návaznosti na tepelnou techniku celého objektu. Mezi grafickým vyobrazením detailů a popisem skladeb jsou patrny drobné nesrovnalosti. Ale v principu se jedná o funkční řešení. V rámci části PBŘ byly v návrhu zohledněny únikové cesty a jejich mezní délka. Z některých ČCHÚC lze unikat pouze evakuačními výtahy, což považuji za sporné řešení, vzhledem k tomu, že mají sloužit jako únikové, evakuační ale i vnitřní zásahové cesty v objektu. Stejně tak vyústění cest na volné prostranství, které je určeno pro venkovní sporty, kde se předpokládá výstavba herních 3D prvků-parkurové hřiště, skatepark, atp., nepovažuji za ideální z důvodů zhoršené orientace v prostoru a členitost terénu.
Formální úroveň B Grafická úprava, celková adjustace a přehlednost grafických příloh diplomové práce je na velmi dobré úrovni. Možná vzhledem k námětu řešené území by mohla prezentace působit méně dramaticky. Výrazný grafický podklad u některých stránek s vizualizacemi působí mírně rušivě. Textová část je velmi popisná, členění textu je logické a obsahuje zásadní aspekty. Záměr je z textu jasně srozumitelný. Prezentaci půdorysů na formát A3 by vzhledem k obsáhlosti celku pomohla zjednodušená grafika, kde by byl znázorněn výsek půdorysu v celé hmotě, neboť na první pohled není patrno, kam daný výsek půdorysů paří a stejně tak není zcela zřejmá vazba na navazující podzemní a nadzemní podlaží. Na panelech B1 je struktura prezentace přehledná a dobře čitelná. 3D model řešeného objektu je detailně propracovaný.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 141119