WICH, P. Zpracování analogového signálu z piezoelektrického senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubeš, Ondřej

Student zpracoval v bakalářské práci téma, které je aktuálně řešené na pracovišti a sice obvody pro zpracování signálu z piezoelektrického snímače. Jeho práce obsahuje teoretickou část, kde jednotlivá zapojení popsal, a hlavně praktickou část, kde se věnoval nejen těmto zapojením, ale také vyrobil testovací soustavu, která vytváří vhodné mechanické buzení pro piezoelektrické snímače, na kterých testuje svá zapojení. Zvláště poslední zmíněnou část bych vyzdvihnul, jelikož vytvořený testovací signál je velice podobný v kolejišti při přejezdu vlaku, což je situace, která má být piezoelektrickými senzory monitorována. Testování na této soustavě ukázalo funkčnost jednotlivých zapojení a veškeré poznatky z těchto měření stejně jako testovací soustava samotná budou dále použity v projektech řešených na pracovišti. Písemná část práce si však zaslouží určité výtky. Na první pohled čtenáře obtěžuje kombinace anglosaského a kontinentálního stylu formátování odstavců. Větší pečlivost mohla být věnována obrázkům a grafům. Například obrázek 8 na první pohled obsahuje rozpor mezi zesílením a fází, takže alespoň jeden z grafů musí být zákonitě špatně. Nákres na obrázku 15 je vyloženě nehezký. Tabulky bych též neoznačil za nejpovedenější. Přes tyto nedostatky je práce velmi dobrá a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chalupa, Jan

Práce se zabývá rozborem, návrhem a srovnáním tří způsobů snímání signálu z piezoelektrického elementu. Student srovnává i typy piezoelektrických snímačů. Výstupem práce je funkční zařízení, které dokáže automaticky pomocí servomotoru budit soustavu se senzory, které jsou připojeny k třem druhům analogových obvodů. Student přehledně srovnal výsledné signály a slovně popsal jejich průběhy. Součástí práce byl navrhnout schéma, vytvořit plošný spoj a ten následně osadit a oživit, zároveň analogovou část doplnil o mikrokontrolér s akčním člene (servo). Práci bych vytkl to, že student nepoužívá prakticky žádné blokovací kondenzátory pro zesilovače a že pro analogovou aplikaci je použit spínaný zdroj, který je minimálně zatěžovaný (potenciální zdroj rušení). V kapitole 4.2. je zvláštně formulovaná nebo nedokončená věta, v abstraktu je použit „voltage tracker“ namísto „voltage follower“. Studentovi se povedlo porovnat analogové obvody a také, pomocí malé mechatronické soustavy, dobře replikovat reálné průběhy signálu průjezdu vlaku. Student splnil veškeré body zadání. Práci hodnotím výborně/A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139828