FÁBER, F. Nezávislé zavěšení vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hejtmánek, Petr

V bakalářské práci pana Filipa Fábera je vytvořen ucelený přehled základních konstrukčních typů nezávislého zavěšení kol motorových vozidel. Všechny typy zavěšení jsou detailně popsány a vzájemně porovnány, v charakteristikách jednotlivých zavěšení oceňuji zejména schematické modely náprav, jež byly studentem vytvořeny. Cíle a požadavky vytyčené v zadání byly splněny, student pracoval samostatně, svědomitě a s výrazným zaujetím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce přehledně popisuje jednotlivé typy nezávislého zavěšení kol. Textová část je přehledná, logicky členěná a doplněná vhodnými obrázky. Zadané cíle byly v podstatě splněny, pouze moderní trendy v konstrukci nezávislého zavěšení nebyly zcela zdůrazněny. I přes tento malý nedostatek je práce vskutku na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29454