STRAŠKRABA, V. Fotovoltaický článek pro koncentrátorový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo seznámit se základními principy koncentrátorových systémů a navrhnout strukturu a materiál vlastního fotovoltaického článku tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům na koncentrátorové systémy. Navržený a realizovaný článek měl porovnat s komerčně vyráběným referenčním článkem. Student Vojtěch Straškraba, Bc. bohužel z nedostatku času věnované diplomové práci v praktické části proměřil pouze vlastnosti koncentrátorových článků vyráběné firmou Solartec s.r.o. a již neprovedl návrh a realizaci vlastního solárního koncentrátorového článku, jak bylo v zadání požadováno. Práce v takovéto podobě bohužel neodpovídá požadavkům na diplomovou práci magisterského oboru, a proto doporučuji její přepracování a hodnotím známkou F

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Solčanský, Marek

V diplomovej práci sa študent venuje hľadaniu solárneho článku pre koncetrátorový systém. V prvej teoretickej časti práce sa autor zaoberá rozborom fotovoltaického článku. Rozoberá základné princípy, technológiu, výrobné procesy, vplyv teploty a problematiku chladenia solárnych článkov. V druhej praktickej časti študent meria volt-ampérové charakteristiky vybraných vzoriek solárnych článkov. Študent sa správne zamýšla nad použítým testovacím osvetlením a porovnáva ho so slnečným žiarením. Práca ma vo všeobecnosti jednoduchšiu náplň s minimálnym praktickým využitím. Chýba mi v nej vedecký prínos, myšlienka a nápad. Viacej by som rozobral jednotlivé vzorky, problémy chladenia, teplotné závislosti, kvalitu vzoriek a skúmal problematiku z rôznych pohľadov. Je použitá iba základná literatúra a po grafickej stránke práca pôsobí jednoduchším dojmom. Rozsah práce nie je dostatočný a tak ju odporúčam doplniť a kompletne prepracovať.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Otázky

eVSKP id 66858