ADAMČÍK, M. Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Pellant, Karel

Student byl se mnou při vypracovávání práce v pravidelném kontaktu,předložený návrh vzduchového třídiče reprezentuje reálné zařízení s využitím v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svěrák, Tomáš

Oponentský posudek bakalářské práce Bakalářská práce Vysokého učení technického v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky Autor: Martin A d a m č í k Název práce: Mechatronika třídění mikročástic metodou vzduchové separace Vedoucí bakalářské práce: Doc. RNDr. Karel P e l l a n t, CSc. Oponent: Doc. Ing. Tomáš S v ě r á k, CSc. Bakalářská práce Martina Adamčíka se zabývá velmi atraktivní oblastí granulometrických separací, které představují jednu z klíčových uzlů současných technologií partikulárních látek a to především v oblasti velmi jemných a ultrajemných granulometrií zpracovávaných materiálů. Předkládaná práce lze být zařazena do skupiny rešeršních bakalářských prací. Práce po Úvodu se věnuje Charakterizaci práškovitých materiálů, kde podstatnou položkou je granulometrické zastoupení velikostí částic. Následující kapitoly se zabývají již granulometrickou separací na Sítech a Vzdušnými třídiči. V Detailním popisu jednotlivých zařízení je možno se seznámit s principem rotačních podavačů i vlastního vzdušného třídění, v kapitole je objasněn též princip separace na vírových článcích a naznačena funkce ventilátoru v třídících uzlech. V kapitole Vliv parametrů třídiče na distribuční křivku jsou rozebírány vlivy základních procesních veličin na účinnost třídění. Zobrazení jednotlivých základních částí třídiče firmy Bradley v 3D zobrazení představuje finální kapitola této práce. Práci doplňuje Závěr a obvyklé přehledy Literatury a Značení. Z práce musím pochválit především velmi pěkně popsaný a na obrázcích názorně vysvětlený pohyb částic tříděného materiálu v třídiči i síly, které se na částice v třídičích aplikují. Podobně jsou velmi pěkně v 3D projekci zobrazeny základní elementy třídičů. Z připomínek snad jen: - termín "cyklon" pro separaci částic, který je v této práci často použit, má v zahraniční literatuře své místo, v češtině má ale své uplatnění dosud pouze v technické hantýrce, - na obrázku 8. je trošku nešťastně znázorněn vstup materiálu, který míří do vyšrafovaného pláště, - dát do zadání práce v přehledu doporučené literatury jedinou 30 roků starou položku Particle Technology, Proceedings of the 1981 Powtech Conference, Norinberg 1981 nevypadá moc dobře. Předkládaná bakalářská práce představuje velmi pěkný objem korektní odborné práce, práci Martina Adamčíka hodnotím známkou " výborně ". Dotaz pro obhajobu: Prosím o objasnění faktorů, které nedovolují použit současné konstrukce třídičů pro separaci částic v submikronové oblasti. Doc. Ing. Tomáš Svěrák, CSc stálý zástupce ČR v pracovní skupině Particle Technology of European Federation of Chemical Engineering, Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně V Brně dne 14. června 2010 P.S. Omlouvám se, že se nemohu dostavit na vlastní obhajobu práce, ve stejném termínu probíhají Státní závěrečné zkoušky pro bakalářský studijní program i na našem Ústavu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 28223