HOLUB, M. Řešení montážní a obráběcí technologie pro stožáry vysokého napětí. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Řešení zadané technologie je směrováno na její podrobný a rozsáhlý přehled. Převažuje popisný charakter, vlastní technologie (výroba a montáž) je zmíněna stručně, nerozpracovaně, náhradou je využita rozsáhlejší všeobecná příloha.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Madaj, Martin

Jedná se o zajímavé téma, které se bohužel nepodařilo náležitě zpracovat. Samotné výrobě komponent šroubového spoje (ŠS) jsou věnovány z celé práce pouze dvě(!) stránky. Výroba je navíc popsána zhuštěně a nepřehledně. Kap. 1 a 2. jsou de facto jediná velká citace, kap. 4 (celkem 7 stran) vyznívá jako reklama na firmu, ve které autor BP zpracovával, což je dle mého názoru nevhodné. Místo kap. 4 mohl být uveden podrobný technologický postup výroby ŠS společně s popisem použitých strojů a nástrojů. V částech textu, které autor vytvářel sám, se poměrně často nacházejí gramatické a stylistické chyby - snadno tak lze rozlišit text převzatý a text autorův. Podle tohoto lze i usoudit, že autor v práci neuvádí odkazy na literaturu u všech odstavců, které přejal odjinud.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 29674