ŠVIHEL, M. Energetická náročnost domácích spotřebičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Štětina, Josef

Obsahem práce je Energetická náročnost domácích spotřebičů. Text má 39 stran textu. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Práce obsahuje všechny povinné části. Student pracoval samostatně. Student k práci využil zejména internetové zdroje. Práce obsahuje jak seznámení s tříděním spotřebičů do energetických tříd tak i velice zajímavé srovnání spotřebičů v domácnosti, které student samostatně proměřil. Ocenit je třeba právě snahu proměřit vždy moderní spotřebič ve srovnání se starším spotřebičem. Student prokázal schopnost samostatné práce, splnil podmínky zadání, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Přínosná práce se zajímavým tématem, jejíž zpracování nicméně trpí určitými formálními nedostatky. Za největší považuji naprostou absenci citací zdrojů v průběhu celé práce. Použité zdroje jsou sice shrnuty v závěru, nikde v textu však není uvedeno, odkud byly jednotlivé informace získány. To je škoda zejména u údajů o parametrech jednotlivých energetických tříd (ale i dalších). Práce má i další drobnější formální nedostatky (chybí např. popisy tabulek, některé uváděné hodnoty mají nesprávný formát, jsou zde pravopisné chyby apod.). Z věcného hlediska by byl přínosem podrobnější ekonomický rozbor (jak je i doporučeno v zadání práce); závěrečná kapitola se v tomto směru omezuje na obecná konstatování. Na druhou stranu je třeba vidět i poměrně značný rozsah provedených měření, která práce obsahuje. Celkově lze říci, že práce splňuje všechny požadavky na ni kladené, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26293