RYBKOVÁ, N. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Práce se zabývá sestavením finančního plánu pro vybraný podnik, ze detailů zpracování práce je patrné, že dílčí výsledky byly konzultovány s firmou, což prospělo kvalitě práce, zejména v části analytické. K obhajobě připojuji následující otázku: V návrhu plánu předpokládáte, že nedostatek hotovosti bude prvotně řešen úvěrem od mateřské společnosti. Do jaké míry je poskytnutí tohoto úvěru ze strany pravděpodobné?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Plán vychází ve většině předpokladů z pokračování současného trendu, což může být omezením vypovídací hodnot výsledků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Karas, Pavel

Stanovené cíle práce byly splněny. Finanční plán je zde navržen dokonce ve dvou variantách. Autorka vychází z ověřeného teoretického základu. V praktické části hodnotím kladně zpracování strategické analýzy podniku prostřednictvím tří metod. Také finanční analýza je zpracována dostatečně detailně a vhodně ji zakončuje shrnutí ve SWOT analýze. Návrh finančního plánu pro další období vychází z obecně uznávané metodiky. Praktické využití plánu je omezené. To je však způsobeno tím, že autorka neměla k dispozici veškeré potřebné údaje. Autorka velmi vhodně nahradila nezveřejňované údaje a postupy těmi obecnými. Výsledný finanční plán v obou variantách je zpracován pečlivě. Práce má dobrou úroveň a bylo použito dostatečné množství zdrojů. Oceňuji iniciativu a nasazení autorky. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143133