KOVÁŘ, Š. Zvyšování energetické účinnosti v průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Touš, Michal

Bakalářská práce se zabývá velmi obsáhlým tématem a tím je zvyšování energetické účinnosti v průmyslu. Autor porovnává opatření užívaná v praxi s těmi, která jsou publikována ve vědecké literatuře. Jedná se o téma, které je poměrně obtížné na zpracování. Existuje jednak velké množství opatření, ale také velké množství průmyslových provozů, což pak v kombinacích generuje celou řadu úspor. Přesto autor našel způsob, jak toto zasadit do strukturované a přehledné formy. Kromě toho je třeba také vyzdvihnut, že autor využívá zdrojů v rozsahu značně překračujícím běžnou úroveň bakalářských prací. Uvítal bych však výrazně větší samostatnost autora při interpretaci získaných poznatků, což je hlavní důvod pro snížené hodnocení. Celkově ale práce dává dobrý přehled o současném stavu v předmětné oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Konečná, Eva

Předložená bakalářská práce se věnuje problematice energetické účinnosti, popisuje využívané metody pro její zlepšení a nové přístupy, primárně se zaměřením na odbornou literaturu. Autor provedl důkladnou rešerši stávajících přístupů, kde se věnoval jak technické stránce budov, tak samotným průmyslovým procesům, kterým byla věnována větší pozornost. V této části byla dobře vymezena metodika samotného výběru studovaných publikací. Bohužel v mnoha případech jsou rozebírané výsledky nedostatečně interpretované a vyvozování závěrů je velmi slabé. Další částí práce byl rozbor energetického auditu. Nejdříve z hlediska legislativy a energetických příruček. Nebyla však zmíněna problematika samotných energetických specialistů. Následně byl komentován audit reálného průmyslového provozu s vyhodnocením navrhovaných úsporných opatření. Zde je nutno zdůraznit, že nejsou poskytnuty data z auditu, ani popis výpočtu nebo vyhodnocení, a není tedy možné autorovi závěry ověřit. Práce je na dobré grafické úrovni a obsahuje minimum překlepů. Nicméně text práce je poměrně těžkopádný a autor se nevyvaroval několika nesmyslným formulacím. K tomu přispívá i nelogické řazení kapitol, kdy se autor hned po úvodu pustí do konkrétních případových studií, aniž by nejdříve popsal související teoretické poznatky z energetického auditu. Práce je dobrým přehledem současného stavu poznání této problematiky, ale celkově vzbuzuje více otázek než odpovědí. Větší pozornost měla být věnována vyvození vlastních závěrů, které tak musí čtenář hledat pouze v náznacích. Z tohoto důvodu hodnotím práci celkově za C a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 129753