MACHALOVÁ, Š. Návrh na změnu přístupu managementu k pracovníkům na výrobním pracovišti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Studentka bakalářskou práci zpracovával samostatně a pečlivě. Kladně hodnotím především osobní účast studentky v podniku při pozorování a dotazování pracovníků přímo na pracovišti. Tato osobní účast a konzultace přímo s managementem firmy vedly ke zpracování kvalitního a životaschopného návrhu. Otázka 1. Jak přesně ve společnosti probíhá Vámi jmenovaný sociálně motivační program - Systém zlepšování a v čem je jeho hlavní přínos?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kozubík, Ondřej

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67065