KOPKOVÁ, P. Vliv typu matrice na stanovení autenticity potravin obsahujících ovocnou složku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Lenka

Bakalářská práce Pavlíny Kopkové je zaměřena na charakterizaci ovocné složky vybraných potravin pomocí instrumentálních a molekulárně biologických metod a na studium vlivu typu matrice na výsledky vybraných analýz. Studentka k řešení teoretické i experimentální části práce přistupovala zodpovědně a se zájmem o danou problematiku. Poměrně rychle si také osvojila praktické dovednosti potřebné k řešení experimentální části práce. Při provádění experimentů pracovala samostatně a práci si zvládla dobře rozvrhnout. Výsledky jednotlivých experimentů byly konzultovány v průběhu řešení práce. K celkovému přístupu studentky k plnění zadaných úkolů nemám žádné zásadní připomínky, naopak jej hodnotím jako ukázkový, a její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Závěry práce a jejich formulace B
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Strečanská, Paulína

Predložená bakalárska práca je zameraná na vplyv matrice na stanovenie autenticity potravín obsahujúcich ovocnú zložku. Sledovanými ovocnými zložkami sú mango a banán v troch typoch matrice – ovocné pyré, smoothie a tyčinky. Študentke sa v súlade s cieľmi práce podarilo zistiť či má typ matrice vplyv na PCR analýzu výrobkov a inštrumentálne pomocou HPLC vo všetkých testovaných výrobkoch detegovať prítomnosť manga. Zadanie bakalárskej práce bolo splnené v plnom rozsahu. Práca má vysokú jazykovú úroveň, z formálneho hľadiska je napísaná takmer bez preklepov a gramatických chýb. V texte sa vyskytovali iba drobné chyby výrazne neovplyvňujúce jeho kvalitu – absencia nezlomitelných medzier. Práca je logicky členená a doplnená prílohami. V teoretickej časti sa študentka venuje riešenej problematike falšovania potravín a metódam využívaným na jeho odhalenie využívajúc ako literárne zdroje prevažne odborné články zo zahraničných časopisov, ktoré správne a úplne cituje. Ako čitateľ by som v rešerši ocenila, ak by boli spomínané princípy metód stanovenia ovocných zložiek spracované menej všeobecne, so zameraním na riešenú problematiku a došlo by tak i k ich lepšiemu prepojeniu s kapitolami o vlastnostiach stanovovaného manga a banánu. V experimentálnej časti sa študentka primárne venuje stanoveniu ovocných zložiek v komerčných výrobkoch pomocou špecifických primerov metódou duplex PCR. Okrajovo sa venuje aj stanoveniu ovocných zložiek na základe obsahu markerov fenolickej povahy metódou HPLC. Z práce je jasne vidieť veľké množstvo časovo náročných experimentov, ktoré musela študentka uskutočniť. Dosiahnuté výsledky sú prehľadne spracované vo forme tabuliek a grafov, podrobne popísané a vhodne komentované. Diskusia výsledkov poukazuje na schopnosť študentky chápať súvislosti riešenej problematiky, chýbajú jej však porovnania s výsledkami iných autorov a prípadné podloženie komentárov literatúrou. Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že práca splnila všetky stanovené čiastkové ciele, hodnotím ju známkou výborne (A) a doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Využití literatury a její citace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Úroveň jazykového zpracování A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 138623