STROUHAL, M. Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítek, Martin

Student se v práci věnuje problematice předzpracování signálu EKG pro detekci významných bodů. Student realizoval filtry pro odstranění síťového rušení a driftu a subjektivně je vyhodnotil. Dále se věnoval filtraci za účelem zvýraznění komplexu QRS. Po formální stránce je práce na špatné úrovni, obsahuje řadu překlepů, nekvalitních obrázků a chyb formátování. Práce má podprůměrný rozsah a je patrné, že byla psána na poslední chvíli. Po stránce odborné postrádám realizaci více typů filtrů a jejich objektivní srovnání pomocí poměru signál/šum. V práci postrádám předzpracování pro detekci vln T a P a chybí také požadované blokové schéma výsledné banky filtrů. Zadání tedy bylo zplněno pouze z části. Seznam literatury je příliš krátký.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury E 5/10
Formální zpracování práce E 10/20
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Smital, Lukáš

Předložená bakalářská práce se zabývá filtrací a předzpracováním signálů EKG pro následnou detekci významných bodů. V práci jsou navrženy filtry pro zvýraznění hranic QRS komplexu a kmitu R, avšak chybí banky filtrů pro zvýraznění vln P a T. Odbornou úroveň práce považuji za velmi nízkou, vyskytuje se zde řada věcných nesrovnalostí, které naznačují studentovu povrchní znalost problematiky. Také vytvořené programy jsou pouze adaptací na některá počítačová cvičení z předmětu BCZA. Hodnocení jednotlivých filtrů je prováděno pouze subjektivně. Formální stránku práce považuji za průměrnou, dojem kazí především nevhodné formátování a množství překlepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
45

eVSKP id 31027