KOPLÍKOVÁ, M. Návrh modelu virtuálního obchodníka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíl práce byl splněn a rozsah odpovídá možnostem podniku.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A Teoretická část byla zpracována v souladu s poznatky ze studia.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A Analytická část byla zpracována na základě získaných údajů z praxe. Použité metody jsou adekvátní.
Odborná úroveň navrhované části A Odborná úroveň práce odpovídá získanému modelu reálného prostředí podniku.
Přínos a praktické využití návrhu A Praktické využití práce je nesporné o čemž svědčí zájem podniku.
Iniciativa a samostatnost při zpracování A Iniciativa byla zaměřena především na systémové řešení elektronického obchodu.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B Práce s informačními zdroji odpovídá normě ISO 690
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Formální úroveň práce je na odpovídající úrovni řešeného problému.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blažek, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11883