DOLÁK, Š. Elektronický mincovník pro proherní stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Cejpek, Zdeněk

Tato bakalářská práce se zabývá komplexním vývojem elektronického mincovníku pro nasazení do proherního stroje, jež byl souběžně vyvíjen v rámci další BP (jež zatím nebyla dokončena). Práce obnáší návrh mechanického řešení, vybavení elektronikou, naprogramování a oživení stroje. Student pracoval iniciativně a průběžně. Vzhledem k nepříznivým okolnostem spojeným s omezením pohybu a pobytu osob práce dlouho uvázla ve fázi mechanického návrhu pomocí 3D modeláře, což z části považuji i za své selhání, jakožto vedoucího. Student však překvapil zápalem a produktivitou, s jíž se zhostil zbylých prací. Ve velmi krátkém čase provedl oživení jednotlivých částí stroje. Dílčí funkcionality následně spojil do jediného programu, jež trpělivě refaktoroval do dobře strukturované a čitelné formy. Díky této formě jsem studentovi doporučil použít v textové části práce přímo části kódu, jelikož přeformulování na pseudokód by nepřineslo žádné zlepšení čitelnosti. Textovou část práce student sepisoval čtivě, s minimem výtek, jež do textu promptně zapracoval. Množství odvedené práce považuji za nadstandardní, a hodnotím jednoznačně známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lang, Stanislav

Předložená bakalářská práce je věnována návrhu a realizaci elektronického mincovníku. Textová část práce je členěna do 6 kapitol a zahrnuje úvod do problematiky a rešerši komerčních řešení, návrh vlastního mincovníku (včetně výběru vhodných senzorů) a popis vlastní realizace (konstrukční i programové). Práce je uspořádaná logicky a přehledně. Prostor pro zdokonalení bych viděl ve stylistice práce, jelikož vyjadřování působí místy poněkud stroze. Také bych omezil množství kódu v textu (kód je sice dobře čitelný a lze jej chápat jako náhradu pseudokódů či vývojových diagramů, místy bych jej ale výrazně redukoval, např. str. 31). Těžiště práce leží v realizační části, kdy student navrhl mechanickou konstrukci mincovníku v prostředí Autodesk Invertor a zhotovil prototyp pomocí 3D tisku, osadil konstrukci senzory a aktuátory, a rovněž realizoval řídicí program pro vývojový modul Mega2560 v prostředí Arduino IDE. Zdrojový kód řídicího programu (který je obsahem přílohy) má rozsah 600 řádků velmi dobře upraveného kódu v jazyku C. Student splnil všechny body zadání bez výhrad. Rozsah a náročnost práce (zejména v realizační oblasti) považuji na bakalářskou práci za nadstandardní. Přípravek by mohl být využit i v rámci výuky předmětu mikroprocesorové techniky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131973