ŘEPOVÁ, V. Návrh technologie hracího prvku na dětské hřiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Sliwková, Petra

Bakalářská práce se zabývá zabývá návrhem, konstrukcí a technologií hracího prvku na dětské hřiště. Studentka konzultovala nepravidelně, bez finální kontroly závěrečné práce. Podklady potřebné pro svoji práci studentka čerpala pouze ze 14 zdrojů. Po grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Práce je přehledná a srozumitelná. Prezentované výsledky jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedlák, Josef

Posuzovaná bakalářská práce je zpracována v souladu se zadáním na dobré úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem, konstrukcí a technologií výroby prototypového hracího prvku ve tvaru šroubu a matice určeného na dětské hřiště s využitím technologie třískového obrábění. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část práce je zaměřena na základní charakteristiku volby materiálu, obráběcího stroje, řezných nástrojů, bezpečnosti hracího prvku a rešerše z oblasti edukativních a rozvojových vlastností dětských prvků. Součástí teorie je rovněž charakteristika a základní pojmy z oblasti technologie frézování. Praktická část práce se zabývá návrhem konstrukce s dílčími kroky, které vedou ke zpracování technologického procesu hracího prvku. Součástí praktické části je návrh výrobního postupu, tvorba výkresové dokumentace a technologický postup řešení hracího prvku. Závěr práce zhodnocuje návrh a funkčnost celého řešení s ohledem na volbu materiálu, zdravotní nezávadnost, bezpečnostní normy a celkový charakter hracího prvku. Je zřejmé, že studentka věnovala zpracování bakalářské práce patřičnou pozornost. Po grafické stránce je práce zpracována na odpovídající úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci studentka čerpala z literárních, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Zároveň však vytýkám nízký počet použitých zdrojů. V práci se vyskytují formální náležitosti, překlepy, superlativa a gramatické chyby. Při řešení bakalářské práce postupovala studentka správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a tabulek. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že studentka zadání splnila, a proto doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 140374