ROLNÝ, J. Arduino/RPi meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hůlka, Tomáš

V rámci své bakalářské práce student navrhl a zkonstruoval vlastní meteostanici. Práce je rozdělena do několika částí a i samotné vypracování je rozděleno na variantu vnitřní a venkovní, což může působit trochu nejednotně. Až na pár drobností je práce vypracována pečlivě i když některé části by si zasloužily trochu více péče. Obzvláště kladně hodnotím studentovu samostatnost a iniciativu. Cíle práce byly splněny a proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením B / velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šoustek, Petr

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout a prakticky realizovat meteostanici pomocí Arduino modulů. Rešeršní část popisuje vývojové desky pro Arduino a jednotlivé senzory. Praktická část se věnuje konstrukci venkovní i vnitřní meteostanice. Venkovní meteostanice měří pět veličin: teplotu, tlak, vlhkost, rychlost větru a nadmořskou výšku. Zjištěné data odesílá do Arduino cloudu pro zpracování a vizualizaci. Právě použití Arduino cloudu považuji jako největší slabinu předložené práce. Ve své bezplatné variantě (kterou autor používá) umožňuje zpracování pouze pěti veličin s omezenou dobou uchovávání dat. Možnosti rozšíření meteostanice o další senzory nebo zjištění stavu napájecího akumulátoru jsou tedy omezeny použitím této proprietární služby. Vnitřní meteostanice naměřené hodnoty veličin nikam ke zpracování neodesílá a zobrazuje je pouze na displejích. Ty použil autor dva a různých typů viz otázka č. 2. Práce obsahuje několik překlepů, drobných chyb a nepřesností. Dále je kvalita některých obrázků nízká (např. Obr. 15). Dojem z této práce kazí jistá nedotaženost zpracování a široký záběr vlastních cílů, které chtěl autor splnit. Práci by prospělo, kdyby se raději zaměřil například pouze na venkovní meteostanici neomezenou proprietární službou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím C/dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139933