GOLUBEV, M. Program pro výpočet rozložení optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření programu v MATLABu, který bude zobrazovat rozložení optické intenzity v přijímací rovině. V programu mají být umožněny změny rozložení vysílacích optických prvků na vysílací jednotce a změny parametrů optických prvků a přijímací roviny. Student průběžně pracoval na své diplomové práci, pravidelně chodil na konzultace. Nicméně prokázané znalosti studenta z oblasti matematiky a fyziky nejsou dostatečné a to se podepsalo na kvalitě práce. Rovněž nerespektoval značnou část doporučení vedoucího práce. Rozsah práce považuji za nedostatečný. Část textu je velmi povrchní a nemá vysokou informační hodnotu. Práce obsahuje mnoho nepřesností, nejasností a zavádějících tvrzení. Text nemá jasný koncept, kapitoly na sebe logicky nenavazují, méně důležitým věcem je věnován větší rozsah, podstatné věci jsou popsány velmi stručně, nebo v práci úplně chybí. Stěžejní část práce, která popisuje program, je velmi stručná a povrchní. V některých částech textu postrádám citace. Rozsah použité literatury je v pořádku. Nejsem ale přesvědčená, zda student opravdu tuto literaturu prostudoval. Kvalita některých obrázků je nízká a neodpovídá kvalitě požadované v tomto typu práce. Program na první pohled vypadá přehledně a funkčně, i když pracuje značně pomalu. Po bližším prozkoumání a vložení konkrétních čísel však program nepracuje vždy správně. O efektivitě zdrojového kódu programu by se dalo také dlouze diskutovat. Student věnoval velkou část času studiu a porozumění MATLABu. Samotný program, který je výstupem diplomové práce, však plně nesplňuje zadání. Student mě svou prací nepřesvědčil o svých inženýrských schopnostech, proto tuto diplomovou práci nedoporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
37

Posudek oponenta

Křivák,, Petr

Zadáním diplomové práce bylo seznámit se s problematikou optické komunikace ve viditelném spektru a v návaznosti na tuto problematiku pak vytvořit program, který by vypočítal rozložení optické intenzity světla v rovině přijímače. Celkový rozsah práce studenta je 42 stran. Odečteme-li stránky jako jsou seznamy, abstrakty, zadání atd. zůstane nám cca 30 stran, z čehož 20 stran tvoří převzatá teorie a zbylých deset stran by se dalo považovat spíše jen jako stručný popis nebo návod na obsluhu vytvořeného programu. Rozsah práce se mi tedy jeví jako nedostatečný. Student se s danou problematikou seznámil, nastudoval potřebnou literaturu ovšem z práce není zcela patrné do jaké míry problematice porozuměl. V teoretické části je stručně diskutována široká problematiky optických spojů bez toho aby byla patrná jejich návaznost a souvislost s danou problematikou. Například je v diplomové práci uvedeno, že hodnota chybovosti BER 10-6 odpovídá odstupu signál/šum 15,6 dB, bez udání typu modulace. Vzorce použité pro výpočty v programu rovněž vypadají převzaté a zřejmě ne zcela správně použité. Program podle mého názoru nepracuje správně. Například pokud použiji zdroj světla s úhlem vyzařování 30° a natočím jej o úhel 89° čekal bych jiný výsledek než ten který mi program vykreslí. V práci postrádám zejména vlastní diskusi studenta nad danou problematikou, propojení s realitou prostředí a reálnými a tedy běžně používanými typy světelných zdrojů. Program by podle mne měl být schopen zpracovat i více reálných zdrojů světla. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům, musím práci ohodnotit jako nevyhovující a nemohu ji doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
35

Otázky

eVSKP id 73220