JELÍNEK, J. Návrh kola vozidla Formule Student s využitím kompozitních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Ramík, Pavel

Student Josef Jelínek zpracovával svou bakalářskou práci jako člen studentského týmu Formule Student. První části období pro zpracování bakalářské práce věnoval ze značné části práci v týmu formule, konstrukční a zejména organizační stránce, samotnému odbornému technickému řešení se věnoval v návaznosti na to. Při konstrukčním řešení osvědčil schopnost rychlého vypracování návrhu v CAD systému, následně přešel k počítačovým simulacím. Přestože dříve nepracoval v simulačním MKP systému, dokázal v něm provést simulace jak využitím obvyklých materiálů lehkých kovů, tak i pokročilejší simulace s využitím kompozitních materiálů. Využíval přitom konzultací v týmu formule, u vedoucího práce i u spolupracující firmy zabývající se pokročilými MKP simulacemi, prokázal přitom velmi dobrou schopnost samostatné práce. Výpočtové simulace prováděl se značným nasazením a stanovoval si cíle, které přesahovaly možnosti zpracovávané bakalářské práce, a to jak po odborné stránce, tak zejména z hlediska časového. Proto bylo nutné v rozvržení prací zohlednit výsledný rozsah práce s ohledem na časové možnosti. Zhodnocení analýz a závěry práce pak student zpracovával samostatně. Cíle práce dané zadáním byly v práci splněny v celém rozsahu, závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Pan Josef Jelínek v práci popisuje moderní trendy v konstrukci kol závodního monopostu Formule Student. V práci jsou přehledně a vyčerpávajícím způsobem shrnuty možnosti konstrukčních uspořádání disků kol závodního vozidla. Na základě rešerše provedené v úvodu práce autor volí konstrukční uspořádání kola a realizuje konstrukční návrh pro aplikaci na vozidlo. Konstrukční návrh je ověřen výpočty v prostředí MKP a porovnán se špičkovým magnesiovým kolem OZ racing, které je používáno týmy Formule Student po celém světe. Metody použité při řešení práce přesahují obvyklý standard bakalářských prací. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100378