UHLÍŘ, R. Konstrukce frézovacího stolu pro obrábění dřevěných desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Čípek, Pavel

Student se ve své práci zabývá konstrukcí a realizací frézovacího stolku pro ruční frézku. Téma je přímo zaměřené na plošné obrábění odlévaných desek z pryskyřice a dřeva. Tyto odlévané desky jsou při konvenčním plošném obráběný (hoblování) často poškozovány na povrchu a je nutné k obrábění přistupovat specifickým způsobem, v tomto případě je nejvhodnější frézování, čímž je zachována dobrá jakost povrchu. Student zpracoval rozsáhlou rešerši zaměřenou jak na konvenčně dostupná řešení na trhu, tak i na konstrukční prvky následně použité v koncepčních řešeních. Rešerše je obsáhlá a dodává čtenáři dostatečně komplexní přehled dostupných řešení. Z rešerše, respektive z analýzy rešerše jsou vydefinovány cíle práce. Dále byla stanovena dvě základní koncepční řešení, z nichž bylo následně vybráno jedno z důvodu zástavbových rozměrů. Toto vybrané konstrukční řešení bylo detailně rozpracováno, rozkresleno až do výrobních výkresů a nakonec kompletně realizováno. Vrcholem práce je tedy funkční prototyp. Studen byl pracovitý a pravidelně konzultoval svoje postupy při řešení práce. Práci zpracovával vcelku samostatně s drobnými korekturami obsahu, textu či konstrukce. Práce je celkově na velmi dobré úrovni a všechny vytyčení cíle byly bezpochyby splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mazal, Pavel

Bakalářská práce konstrukčního charakteru, jejímž cílem bylo vytvoření návrhu frézovacího stolu pro frézování dřevěných desek. Práce má standardní strukturu se základní rešerší jiných komerčních řešení. Následuje popis a zhodnocení jednotlivých variant dostupných konstrukčních komponent. Stěžejní částí práce je vlastní návrh frézovacího stolu. V této části autor popsal všechny konstrukční prvky a výsledný funkční prototyp stolu. Součástí práce je konstrukční dokumentace, která je vypracována na velmi dobré úrovni. Vytvořená konstrukce splnila požadavky zadání. Drobné výhrady mám k textové části, které je však možné přičíst menší literární zkušenosti autora, případně přehlédnutí při závěrečné korektuře textu. V případě potřeby dořešíme při obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 140090