VOMOČIL, R. Výzkum algoritmů pro zpřesnění výpočtu srážek na základě křížení mikrovlnných spojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Bubniak, Milan

Téma práce je součástí širší výzkumné činnosti zabývající se výpočtem srážek z provozních parametrů mikrovlnných spojů. Cílem práce bylo dosáhnout efektivnějšího rozložení srážkových intenzit ve 2D prostoru se zaměřením na situaci, kdy se dva nebo více spojů vzájemně kříží. Teoretická část práce obsahuje několik nepravdivých, zavádějících a protichůdných tvrzení. Některé části kapitol jsou pouze překlady zdrojových publikací, přičemž je evidentní, že student místy plně neporozuměl významu jednotlivých výroků. Část informací v teoretické části (např. popis interpolačních technik) není nijak využita při řešení a implementaci praktické části práce. Student měl obecně problém s uvědoměním si jednotlivých souvislostí napříč celou prací a s aplikováním poznatků z jedné kapitoly práce do kapitoly jiné. Z jazykového a formálního hlediska práce obsahuje množství chyb ve slovosledu, chybějící interpunkci apod. V praktické části student implementoval algoritmus pro konstantní rozložení srážkové intenzity podél tras mikrovlnných spojů a algoritmus pro rozložení srážkové intenzity na základě křížení mikrovlnných spojů. Oba algoritmy jsou funkční, v práci však postrádám hlubší analýzu funkce druhého jmenovaného algoritmu s detailnějším popisem jednotlivých fází zobrazených na přiložených obrázcích. Funkce algoritmu byla ověřena na jedné simulované dešťové události a jedné reálné dešťové události. Ačkoli v práci mohlo být provedeno porovnání s větším množstvím událostí, zde je nutno v prospěch studenta podotknout, že srovnání výstupů pro reálný déšť je zatíženo absencí dostatečně podrobných referenčních dat (standardně dostupná data disponují prostorovým rozlišením min. 1 km, zatímco v práci se pracuje se změnami na úrovni desítek, max. stovek metrů), tudíž student měl v tomto ohledu značně omezené možnosti. Zadání práce považuji v minimálním rozsahu za splněné. Implementované algoritmy budou dále využity pro další vývoj. Práci navrhuji hodnotit stupněm E – 58 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Mikulášek, Michal

Studentova práce obsahuje spoustu gramatických, slovosledných i faktických chyb. Z některých sekcí práce si čtenář odnáší spíše zmatení nežli vysvětlení zkoumané problematiky, jenž je částečně způsobeno nevhodným vysvětlováním zkratek a místy nelogickým rozložením textu. Samotná praktická stránka práce obsahuje upravený algoritmus metody s křízením mikrovlnných spojů, který je z programátorského pohledu velmi špatně napsaný. Kod obsahuje minimum funkcí a většinově se jedná o velké funkce s velmi složitou a nepřehlednou logikou. Praktické stránce práce by velmi pomohlo rozdělení kodu do menších celků (funkcí) s cílem nahradit opakující se části kodu. Závěrečné porovnání původního algoritmu bez křízení vuči novému algoritmu s křízením je převážně cílena rozdíl výpočetní rychlosti a jen málo na samotné zlepšení/zkoršení konečných výsledků. Čtenář si z přiložených výsledků není schopen odvodit, zda nový algoritmus v něčem přináší zlepšení či zda vůbec funguje. S ohledem na spoustu chyb, nepřesvědčivé porovnání algoritmů a ucházející kvalitu kodu hodnotím práce 55/E.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 153906