KOLÁŘ, P. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Projekt má v zásadě přehlednou dispozici. V parteru by řešení odbytového prostoru mohlo být kreativnější. V ubytovací části je při poměrně velké ploše společných komunikačních ploch malá nabídka prostorů společenského života. Objemové řešení budovy není návrhem fasád podpořeno. Zejména fasáda do ulice Vídeňská je formální a nereflektuje funkční obsah budovy (bydlení mladých kreativních lidí). Grafická úroveň projektu je výborná. Otázky a náměty k obhajobě: Proč jste do frekventované ulice Vídeňská umístil výhradně otevřené lodžie? Proč jste ponechal hmotu bloku do ulice Vídeňská v nárožní poloze bez oken? Proč v ubytovací části používáte pro jednotlivé pokoje “mikrokuchyňky”, které v navržené poloze jsou provozně diskutabilní?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student pracoval soustavně. Při hledání konceptu objemového řešení narážel na dvě “hluché” štítové plochy v negativním nároží, které ne zcela zdárně vyřešil.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Musilová, Lenka

Celkové řešení návrhu působí předimenzovaně, začlenění do okolí ne zcela citlivě reaguje na historický vývoj v lokalitě a okolní zástavbu. Návrh by zasloužil dopracování drobnějšího měřítka, parteru a nároží.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Z urbanistického hlediska navržený trakt budovy podél Vídeňské ulice vytváří lapidární desku v uliční frontě, společně s traktem orientovaným do vnitrobloku a severním traktem orientovaným k nábřeží jednoznačně vytváří chráněný prostor vlastního vnitrobloku. Navržené formě lze vytknout hloubku a dimenzi vnitřních atrií, která vytváří sevřené prostory bez nabídky využití pro rezidenční funkci. Příznivému výrazu prostorového návrhu tří hmot uzavírajících blok městské struktury neodpovídá štít a navázání uličních fasád v nároží.
Architektonické řešení C Lapidární objemové řešení je důsledně rozvíjeno v návrhu fasád jednoduchým rastrem, který má formálně spojit obě uliční křídla do jednoho celku. Přes pečlivě zpracovaný detail a skvělé grafické zvládnutí výkresů návrh fasád zůstává schematický a jeho dopracování do architektonicky přesvědčivého výrazu a drobnějšího měřítka by vyžadovalo další práci na projektu, zejména v části parteru.
Provozní řešení B Princip funkčního řešení důsledně odděluje jednotlivé provozy a splňuje požadavky pro užívání jednotlivých provozů. Problematické je vnitřní uspořádání rezidenční části s jedním hlavním komunikačním vertikálním uzlem a únikovým schodištěm ústícím do provozního zázemí stravovacího provozu. Podrobného dořešení by zasluhovalo dimenzování a využití vnitřních chodeb a atrií, oddělení prostoru veřejné kavárny a vstupních prostor do rezidenční části a zejména orientace hlavního vstupu z nároží.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení odpovídá navrženému typu budovy. Detaily fasády schematicky řeší technické návaznosti konstrukcí a výplní otvorů, postrádají návrh konstrukce při přerušení tepelného mostu mezi železobetonovou stropní deskou v interiéru a navazující konstrukcí v exteriéru.
Formální úroveň B Předložená dokumentace pečlivě zpracovaná na skvělé grafické úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39701