OUJEZSKÝ, V. Návrh laboratorních úloh pro předměty Cisco akademie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jeřábek, Jan

Student vytvořil rozsahem i kvalitou velmi zdařilou práci. Výsledky budou využity ve třech předmětech Cisco akademie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Růčka, Lukáš

Předložená diplomová práce je zaměřená na problematiku směrování, přepínání a řešení problémů v sítích využívající zařízení společnosti Cisco. V diplomové práci byly vytvořeny laboratorní úlohy pro předměty Cisco akademie. Úlohy byly navrženy s ohledem na možnosti výukových laboratoří a s použitím dostupného vybavení. Zadání práce považuji za splněné. Práce má logické členění a strukturu. V první části je stručně teoreticky rozebráno směrování a přepínání. Dále jsou také uvedeny kroky při řešení problémů v síti. Teoretická část je stručná (jak požaduje zadání), ale ocenil bych v této části práce více odkazů na literaturu pro případné zájemce o hlubší studium problematiky. Výsledné texty pro navržené úlohy jsou členěny přehledně a jednotlivé kroky dobře vysvětleny. Stejně tak konfigurační příkazy. Výstupem řešení práce jsou i konfigurační soubory a prezentace pro výuku jednotlivých úloh. Text práce je po odborné stránce na dobré úrovni. Tuto však občas sráží slangové výrazy (např. aktivní VLANu), neuvedení plného významu zkratky v místě jejího prvního užití. Seznam zkratek je naštěstí v práci obsažen. Také by bylo vhodné se v teoretické části častěji odkazovat na literaturu. Konstanty jsou chybně ve vzorcích i textu naformátovány kurzívou. Text práce po formální stránce vykazuje jisté nedostatky a to především typografického charakteru. Mezi tyto patří nejednotné formátování konzolových příkazů (někde jsou zvýrazněny – např. str. 25, jinde ne), nepřehlednost většiny obrázků zapojení úloh, chybějící interpunkce ve výčtech. Také citovaná literatura není naformátována podle normy. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým ohodnocením A/91 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 40235