FROLÍK, J. Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Makovský, Zdeněk

Objekt metropolitního charakteru na ulici Benešova v Brně / kulturní a umělecké centrum /- posudek vedoucího práce Frolík Jakub Bakalářský návrh studenta Jakuba Frolíka s názvem Objekt metropolitního charakteru na ulici Benešova v Brně hodnotím jako samostatnou práci. Připomínky k vlastní práci, koncept navrhovaného objektu, problematika dispozic a konstrukcí byly řešeny s vedoucím práce při pravidelných konzultacích. Autor v průběhu práce zpřesňoval vlastní architektonickou představu a koncepčním řešení zadaného úkolu. Vycházel správně z řešeného území, urbanistického a architektonického kontextu místa i z požadavků na dispoziční a funkční řešení navrhovaného objektu. Výrazný osobnostní rys studenta se projevuje v důsledném hledání varianty řešení, které by vyhovovalo kontextu místa i autorově představě o konceptu objektu. Urbanistický i architektonický návrh splňuje předmět zadání bakalářské práce, kterým byl požadavek na zastavění pozemku vymezeného ulicemi Benešova, Nádražní, Koliště a Divadelní Navržený multifukční kulturní objekt svou volnou dispozicí a velkorysým prostorem umožňuje přímý kontakt s kulturním děním v objektu. Budova tak doplňuje řadu stávajících metropolitních objektů na tzv. Ringstrasse, a navazuje na stávající systém parků této Okružní třídy. Do severního cípu lokality je situován blok městského domu s polyfunkční náplní. Návrh urbánní struktury včetně jejího architektonického řešení respektuje charakter parcely, její topografické a kontextuální kvality dané zejména historií místa, související s celkovým vývojem historického jádra města Brna. Funkce objektu, stejně jako dopravní řešení vychází ze stávajících potřeb města. Svými proporcemi, velikostí i měřítkem odpovídá objekt kontextu místa i řešené situaci. Dispoziční i konstrukční řešení navrženého objektu vyhovuje platným normám. Kladně lze hodnotit grafické řešení předloženého projektu. Bakalářská práce splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul. Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90. V Brně 12. 5. 2016 doc. Ing. arch Zdeněk Makovský

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Bakalářská práce splňuje rozsahem grafických příloh požadavky na dokumentaci zadaného tématu i požadavky kladené na bakalářský titul.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šmídek, Petr

Urbanisticky správné pochopení místa. Rozvržení hmot i práce s plochami. Místo by si zasluhovalo více promyšlený program a jeho následné uplatnění v půdorysech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistickému řešení měla předcházet široká akademická debata, která by po rozklíčování historického významu místa zvolila adekvátní náplň. Takto byl student odkázán na vlastní interpretaci, kterou si vyložil veřejnou stavbou. Přestože se jedná o velké území, které svým rozsahem spíše odpovídá diplomové práci, chtělo by lépe doložit napojení na jižní část městského okruhu (neboť nádraží čeká přestavba a nelze se pevně spolehnout na současnou podobu, severní část pozemku logicky navazuje na okolní blokovou zástavbu). Příliš mnoho se toho naopak nedozvíme o osudu Fuchsových “vlaštovek“. Rozvržení hmot na řešeném pozemku i práce s povrchy je příkladná.
Provozní řešení B Řešení vnitřních dispozic naráží na slabě definovaný stavební program, který si musel každý student definovat sám. Velká významná hmota na důležitém místě není dostatečně naplněna či naopak velkorysé výukové prostory s plochou dvě stě metrů až po třísetmetrové volně pronajímatené prostory v nejvyšším podlaží značí bezradnost. Půdorysně vyznívá, že by se návrh nejlépe uplatnil jako obchodní dům. Jediná přednášková místnost v domě má kapacitu 70 míst, přičemž místnost A118 na FA dokáže hostit více posluchačů. Přes obtíže s výtěžností vnitřních prostorů z dlouhých řezů ulicí Benešová vyznívá, že navrhované objekty jsou nižší než okolní administrativní domy. Význam svému objektu dodává zdatně řešenými parkovými úpravami.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení čtyřpodlažního objektu není nestandardní. Jediné, což by vyžadovalo posouzení statikem je detail fasády, který však není doložen v uspokojivé podobě. Jediné, s čím lze srovnávat je Perraultova fasáda Théâtre Mariinsky II v Petrohradu, která se nakonec ukázala být klíčovou pro přidělení projektu jinému architektovi.
Architektonické řešení B Sebevědomý vnější vzhled krystalického meteoritu usazeného do městského parku poněkud sráží neinvence vnitřní náplně. Z řezu je patrné, že některé místnosti v blízkosti fasád budou dvoupodlažní a jiné budou mít naopak výrazně předložený plášť, což není z půdorysů jasně patrné.
Formální úroveň A Rozsahem a výstupy splňuje formální požadavky na bakalářskou práci. Obrazový doprovod je nadstandardní a v plánech se lze velmi rychle zorientovat. Z průvodní zprávy si člověk neodnese odpovědi na základní otázky, a navíc se musí potýkat s chybami v textu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 94308