MUCKOVÁ, K. Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Navrhovaná známka
C

Otázky

Posudek oponenta

Zich, Robert

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce D
Úrověň zpracování diplomové práce (originalita, zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos a praktické využití návrhu E
Odborná jazyková úrověň A
Písemná a grafická úprava A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 31785