KOVÁČ, M. Program pro výpočet výkonové bilance optického spoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivák, Petr

Cílem práce bylo seznámit se matematickým popisem optických kabelových a bezkabelových spojů, jejich jednotlivými prvky a sestavit program pro grafickou interpretaci výkonové bilance těchto spojů. Navržený program je přehledný a umožňuje sestavit bilanční diagram spoje, jeho export a tisk výpisu jeho parametrů. Nedostatkem práce je její teoretická část, která je místy nepřesná a neúplná. Program je specifický tím, že se zabývá i návrhem optického kabelového spoje u něhož vypisuje potřebné počty optický zesilovačů a opakovačů a vypisuje i vzdálenosti mezi nimi. Student se zaměřil i na dostupnost laserových diod a při výpočtu nabízí i jejich seznam. V teorii i program by bylo potřeba upravit vztahy týkající se optického přenosového prostředí - doplnit jejich spektrální závislost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce F 9/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Hudcová, Lucie

Kapitoly zabývající se optickými vláknovými a bezkabelovými spoji jsou z většiny pouze výpisem poznatku ze skript. Ve vývojovém diagramu se vyskytuje 2x Graf výkonové bilance Optického bezkabelového spoje. V úvodu nás autor informuje, že útlum turbulencemi je závislý na vlnové délce zdroje záření. V programu fOTON je možno nastavit vlnovou délku, ta se bohužel ale ve výsledku neprojeví. O tom, že útlum atmosférou je rovněž závislý na vlnové délce nás bohužel autor neinformuje vůbec. V práci se vyskytují obrázky, které mají anglické popisky. Literatura není citovaná podle normy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 13/20
Odborná úroveň práce E 27/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
56

eVSKP id 14559