SERIŠ, J. Vnímání řidiče v různých podmínkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bucsuházy, Kateřina

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vnímání řidiče ve dne a v noci zejména s ohledem na časovou náročnost vnímání vybraných objektů. Pro účely analýzy byly vybrány podněty, které vyžadují přesun pohledu řidiče mimo vozovku – dopravní značení a reklamní zařízení. Získané výsledky tak umožňují porovnání vnímání objektů podstatných pro bezpečnou jízdu a podnětů rozptylujících pozornost řidiče. Práce je logicky členěná. Experimentální část vychází z provedené literární rešerše. Student v rámci řešení diplomové práce vyhodnotil velké množství videozáznamů. Získané výsledky nicméně mohly být lépe interpretovány – např. vhodnější výběr grafické úpravy (zařazení histogramů místo spojnicových grafů), pečlivější popis vyhodnocených dat v tabulkách. Celkovou úroveň práce snižují místy vágní formulace, gramatické chyby a překlepy. Cíle práce, stanovené v zadání, byly splněny. Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ VŠKP, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody D
Odborná úroveň diplomové práce C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Belák, Michal

Práci hodnotím jako dobrou. Celkovému dojmu ubírá zejména množství chyb, přinejmenším zvláštních formulací a dále nejasná prezentace výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B Co do úplnosti lze práci hodnotit jako velmi dobrou. Student předložil rozsáhlou práci, ve které v zásadě splnil stanovené cíle a v závěru svá zjištění podrobně shrnul. Na celkovém dojmu v některých případech ubírá pouze nejasná prezentace některých výsledků a v rešeršní části chybějící důkladnější analýza současného stavu rozptylujících prvků a vybraných prvků dopravního značení a reklam.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Zvolená metoda sběru dat a způsob následné analýzy jsou velmi vhodnými prostředky pro získání relevantních dat, tedy je hodnotím jako výborné.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody C V této oblasti práce pokulhává, jednak sběr, zpracování dat a zvolené metody jsou na výborné úrovni, na straně druhé ale student provádí např. analýzu u konkrétních typů reklam v analytické částí, přitom to ale vypadá, že si dané kategorie vymyslel sám, protože v rešeršní části se o jejich kategorizaci nezmiňuje. Rovněž ohledně dopravního značení by mohla být rešerše rozsáhlejší. Dále také analýza současného stavu by se mohla rozsáhleji věnovat i již publikovaným pracím s danou problematikou.
Obtížnost a správnost řešení A Zvolené řešení je pro vybraný problém velmi vhodné, a to jak co se týče sběru dat, tak způsobu jejich analýzy.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Potenciál využití dat pro praktické využití je zřejmý, celkové užití ale komplikuje nejasný výklad výsledků, kdy jednou je uváděná délka pohledu např. 0,5 s a vzápětí je uváděná průměrná hodnota 0,96.
Odborná jazyková úroveň D Jazyková úroveň je nejslabší stránkou práce, množství gramatických chyb, překlepů, nesprávné skloňování, nesprávné či nelogické formulace vět, slovosled, proplouvání mezi osobami a časy, užívání první osoby ("som klikol").
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B V několika případech chybí odkazy na obrázky (Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.) Jako ne zcela vhodné hodnotím použití spojnicových grafů pro prezentaci časů pohledů jednotlivých řidičů, vhodnější by byly např.grafy sloupcové. V některých tabulkách nejsou uvedeny jednotky.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 112359