OTTO, K. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Výsledný návrh řešení prokazuje citlivý přístup autora k řešené struktuře, jasnou snahu uplatňovat stavební a architektonické prvky v souladu s jejich možnostmi a adekvátně celému investorskému záměru. Autor prokazuje určitou míru odpovědnosti a uvědomění si vlastní pozice v procesu architektonické tvorby. Otázky a náměty k obhajobě: Jaký je celkový koncept doplňkových funkcí v navrženém objektu – např. společenských a komerčních ploch? Jaké stavební zásahy by si objekt vyžadoval v případě jeho transformace na bytový dům?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Student prokázal při řešení bakalářské práce samostatnost nezbytnou pro odbornou činnost koncepčního pracovníka, schopnost orientovat se v řešené problematice
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Práce se vyznačuje jasným urbanistickým a architektonickým konceptem, splňuje zadané úkoly bakalářského projektu a prokazuje schopnost autora postoupit do další fáze odborné přípravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - urbanistický koncept je jasný, logický, respektuje realitu zadaného prostředí
Architektonické řešení B - zvolený architektonický koncept je jednoduchý, čistý, působící až minimalistickým dojmem - na jedné straně působí koncept až strohou jednoduchostí, totéž ale na straně druhé může být velkým kladem z pohledu investičních nákladů a tudíž i ceny bydlení
Provozní řešení A - jako velmi propracovaný a promyšlený se jeví koncept provozu menzy - ostatní provozy jsou řešeny sice jednoduše, ale plně funkčně, bez zásadních chyb či prohřešků
Technicko konstrukční řešení A - zvolený konstrukční systém je ve shodě s celkovým konceptem objektu jednoduchý, jasný , bez zásadnějších komplikací a problematických míst
Formální úroveň B - práce je prezentována jednoduchou formou, možná v některých momentech působí až příliš stroze, bakalářské práci by slušela větší výtvarná výpravnost
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 39640