KUBĚNA, M. Únavové vlastnosti hliníkové slitiny EN-AW 7020 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Cílem předložené bakalářské práce bylo stanovení nízkocyklových i vysokocyklových únavových vlastností vybrané slitiny hliníku. Student splnil požadavky zadaného úkolu, vypracoval literární rešerši na odpovídající úrovni při použití našich i zahraničních pramenů a získané poznatky vhodně uplatnil při řešení závěrečné práce. Experimentální program byl časově náročný a student se v jeho průběhu seznámil s dostupnými technikami statických a únavových zkoušek, včetně postupů zpracování experimentálních dat. Zvládl též tepelné zpracování studovaného materiálu a metalografické hodnocení mikrostruktury. Student při řešení úkolu pracoval iniciativně a respektoval pokyny vedoucího bakalářské práce. Předložená práce splňuje zadání v plném rozsahu a svou úrovní odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Němec, Karel

Student přistoupil k rešení zadaného tématu zodpovědně a predkládaná práce je na dobré úrovni. Informace pro její zpracování autor čerpal celkem ze 23 zdrojů, což je pro tento typ prací dostatečný počet. Práce je zpracována prehledně a schematicky a jako celek pusobí dobrým dojmem. Drobným kazem na kráse jsou pouze některé formální nedostatky, které však zásadně nesnižují kvalitu díla. Práci proto hodnotím známkou "výborně / A" a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 38376