ŠVAJDA, J. Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autor si zvolil standardně obtížné téma, velmi dobře uchopitelné na základě standardních metod. Aplikace zvolených metod je spíše podprůměrná. Autor využíval možnost konzultací minimálně, a to zpravidla v nejzazším možném termínu, což se negativně odrazilo na úrovni zpracování práce. To je také patrně důvodem toho, proč některá doporučení týkající se důrazu na vymezení tvorby hodnoty nebo formální úpravy nebyla zapracována. Pozitivně hodnotím výběr tématu ve smyslu řešení problému konkrétní firmy. Stejně pozitivně lze vnímat potenciál využití metod založených na tvorbě hodnoty v méně tradiční oblasti, na který autor zaměřením práce správně poukazuje. Celkový přínos práce vnímám ve dvou oblastech. První oblastí je zpracování základního rámce, ze kterého může daná firma vycházet při rozvoji své vlastní konkurenceschopnosti. Druhou oblastí, ve které je možný přínos, je autorova snaha pojmou řízení dané firmy pokud možno komplexně. Práci doporučuji k obhajobě. Otázky: Co je obsahem marketingových činností? Jak je definována hodnoty pro zákazníka? Vyberte dvě opatření (jedno z každé skupiny návrhů) a jasně vysvětlete jejich dopad na tvorbu hodnoty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíl práce je jasně definován. Problém firmy je zřejmý, nicméně autor jej mohl v kontextu cíle jasněji vymezit. Úvod je velmi stručný, s malým důrazem na vymezení tématu. Autor se od cíle do značné míry odklání malým důrazem na tvorbu hodnoty - viz další komentáře. Cíle práce byly naplněny na spodní hranici úrovně hodnocení "uspokojivě".
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Vymezení metodického přístupu je pouze základní, pro potřeby bakalářské práce však dostačuje. Zvolená teoretická východiska odpovídají zaměření práce s ohledem na chápání konkurenceschopnosti a tvorby hodnoty na základě hodnotového řetězce. Lépe mohla být definována samotná hodnota pro zákazníka. Více pozornosti mělo být věnováno, zejména pak v kontextu hlavního cíle práce, definování marketingových činností. Souhrnné zhodnocení teoretických východisek je zcela minimální. Obecně se autor zaměřuje na adekvátní přístupy, jejich aplikace je průměrná.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Základní charakteristika firmy je dostačující. Autor jako poslední aktuální údaje u firmy má čísla z roku 2015 (např. graf 3). Analýza hodnotového řetězce se zaměřuje pouze na popis jednotlivých činností. Zhodnocení vlastní hodnoty je zcela minimální. V analýze okolních faktorů autor v některých případech také uvádí spíše starší údaje - např. tabulka 4. Řada faktorů je analyzována/popsána velmi obecně s minimálním odborným přístupem - např. kapitola 3.3.4. Konkurenční srovnání je spíše základní, nicméně obsahuje relevantní informace. Shrnutí analýzy externích faktorů oborového prostředí pomocí Porterova modelu je vyhovující. Chybí jednoznačné zhodnocení vytváření hodnoty, přičemž to je významnou součástí cíle práce. Dílčí vysvětlení týkající se hodnoty pro zákazníka jsou částečně obsažená například alespoň v analýze hodnotového řetězce, SWOT analýze a zhodnocení konkurenceschopnosti. Jednoznačně chybí dílčí zhodnocení jednotlivých analýz.
Praktická využitelnost výsledků E Autor nejasně definuje východiska návrhů, přestože z analytické části vyplývají jisté oblasti, na které je třeba se zaměřit. Strukturu návrhové části vysvětluje nevhodným způsobem. Autor se snaží vycházet z definování cílů společnosti. To je sice obecně správný přístup, jeho vymezení cílů je však velmi obecné. Z hlediska návrhů v oblasti marketingových činností autor volí velmi obecný přístup k jejich formulaci. Není jasná vazba na vytvářenou hodnotu pro zákazníka, což bylo dle zadání cílem práce. V kategorii ostatní návrhy uvádí autor řadu významných opatření, která však nejsou zcela podložena analýzou a také není jasně vymezena vazba na tvorbu hodnoty. Autor by měl jasněji specifikovat u všech číselných údajů jakým způsobem byly stanoveny. Obecné je rovněž souhrnné zhodnocení. Autor alespoň zde zdůrazňuje vazbu na hodnotový řetězec a některé aspekty konkurenceschopnosti firmy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Z formálního hlediska lze práci vytknout kvalitu vkládaných obrázků - použití skenovaných obrázků není vhodné. Z hlediska terminologie je špatně použit poje "úspěchuschopnost", přestože jej autor uvádí jako přímou citaci. V práci se vyskytuji překlepy a chyby (na některé gramatické chyby byl autor upozorněn, nicméně je neopravil). Nedostatky v citacích - např. v praktické části kapitola 3.3.2 nebo 3.4, nesprávné uvedení zdrojů u některých grafů ("vlastní zpracování" bez uvedení zdroje informací). Struktura práce mohla být přehlednější - toto platí jak pro teoretickou, tak analytickou část. Za formální nedostatek považuji také zbytečně velké mezery mezi některými kapitolami nebo nevhodné rozdělení tabulky na dvě strany.
Práce s informačními zdroji, včetně citací D V práci se vyskytují nedostatky týkající se přesnosti citování jak v teoretické, tak v praktické části.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Čermák, Michael

Po formální stránce je práce, až na drobné nedostatky, na dobré úrovni. Zvolené analytické metody jsou použitelné pro zjištění aktuálního stavu společnosti a mají svou výpovědní hodnotu. Návrhovou část hodnotím velmi pozitivně, hlavně co se týká marketingových návrhů, které společnosti jistě pomohou k posílení konkurenceschopnosti. Celkově se mi bakalářské práce líbila, splnila zadané cíle, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 103473