KOLOMIICHUK, L. Genderové stereotypy v reklamě na technické produkty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rujbrová, Šárka

Tématem předložené práce je analýza genderových stereotypů v současné reklamě se zaměřením na vizuální a jazykové aspekty. Práce sestává ze čtyř kapitol. Kapitola první je věnována definici reklamy, rozdělení reklamy dle jednotlivých typů a také základním prvkům, které přispívají ke zvýšení efektivity reklamy obecně. Druhá a třetí kapitola představují charakteristiku pojmů genderu a genderových stereotypů. Autorka rovněž uvádí typické příklady nejčastěji se vyskytujících genderových stereotypů v různých druzích reklamních médií. Kapitola čtvrtá, jež představuje praktickou část práce, je věnována analýze dvou propagačních videí a deseti reklamních posterů z hlediska výskytu příslušných genderových stereotypů. Z hlediska gramatického je zřejmá výrazná nevyváženost mezi částí praktickou a teoretickou. Lze dohledat nedostatky, jež se týkají užití členů, shody podmětu s přísudkem či slovosledu. V některých případech dochází k vynechání určitého výrazu, např. přísudku, předložky nebo vztažného zájmena, ojediněle také k použití nevhodného mluvnického času. Práce je napsána přehledně a má jasnou, logickou strukturu. Obrázky znázorňující jednotlivé reklamní postery text vhodně doplňují, některé z nich jsou však poněkud problematické ve smyslu snížené čitelnosti, rovněž jejich původ je neznámý. Vyskytují se i další typografické nedostatky, např. neopodstatněné použití písma různého typu a velikosti, text také není zarovnán do bloku. Po stránce obsahové nelze než konstatovat, že práce je charakterizována nedostatečným osobním vkladem ze strany autorky. Některé strany teoretické části jsou tvořeny téměř výlučně citacemi a parafrázemi. Popis zvolené metodiky v úvodu praktické části sice představuje jeden z nejzajímavějších úseků práce, nicméně shrnutí výsledků provedené analýzy vyznívá velmi subjektivně, a to jak z hlediska způsobu vyjádření ze strany autorky, tak vzhledem k faktu, že pro výzkum nebyl použit dostatečně rozsáhlý korpus. Další problematickou oblastí je samotný výběr reklam určených k analýze a rovněž rozsah samotné jazykové analýzy, který nemůže být považován za dostatečný. Navíc některé aspekty, na něž autorka poukázala jak v části teoretické, tak v úvodu části praktické, nebyly při samotné analýze jednotlivých reklamních textů rozpoznány. Velmi pozitivně nicméně hodnotím autorčin hluboký zájem o danou problematiku, jež se odrazil nejen v rozsahu práce, ale i v poměrně vysokém počtu zdrojů, z nichž čerpala. Práci i přes výše uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D – 60 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Walek, Agata

Cílem práce je analýza genderových stereotypů v soudobé reklamě se zaměřením na jazykové a vizuální aspekty. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde autorka definuje relevantní klíčové pojmy, v části praktické se pak zabývá vlastní analýzou vybraných reklam. Práce se vyznačuje nápadnou jazykovou nesouměrností – v úvodu i v praktické části se objevují věty skladebně neúplné, mnohdy těžkopádné, s chybným slovosledem, se základními chybami (chybí sponové sloveso, podmět, chybné použití existenciálních vazeb). Část teoretická je mozaikou citátů proložených odstavci psaných dokonalou angličtinou na úrovni rodilého mluvčího. Autorka uvedené formulace nijak nekomentuje ani nehodnotí, osobní vklad je tedy minimální. V části praktické použila sémiotickou analýzu k vlastnímu rozboru genderových stereotypů v reklamách na technické produkty. Danou metodologii se jí podařilo zdařile aplikovat – autorka byla schopna identifikovat klíčové znaky, možné znaky, konotace i naturalizovaný význam. Cílem práce však byla i analýza jazykových aspektů, kterých si všímá velmi okrajově. V závěrečné části shrnuje výsledky svého výzkumu a dospívá k povšechně známým, až téměř „stereotypním“ závěrům bez jakékoliv analýzy jazyka. Grafická úprava i formální stránka splňují daná kritéria.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 119372