ŠVEHLOVÁ, T. Produkce odpadů v Novém městě na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Tabasová, Andrea

Bakalářská práce je zaměřena na produkci odpadů v Novém Městě na Moravě a možnosti nakládání s tímto odpadem v dané lokalitě. Slečna Švehlová při zpracování své práce spolupracovala s příslušnými organizacemi, které mají oprávnění nakládat s odpadem v dané lokalitě. Přínosem práce je analýza nákladní s odpadem u fyzických osob, kterou autorka realizovala dotazníkovou formou. Pro zlepšení analýzy se mohla detailněji zabývat důvody, proč jsou občané Nového Města na Moravě nespokojení, jak se nakládá s odpadem v dané lokalitě a jak by si přestavovali zlepšení služby ve městě. Celá práce je členěná do 7 základních kapitol. Kapitoly na sebe navazují logicky a práce je na dobré grafické úrovni. Posuzovaná bakalářská práce splnila základní formální požadavky a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Houdková, Lucie

Předloženou bakalářskou práci je možné rozdělit na dvě části. První část je rešeršního charakteru, jako samostatná kapitola je zde uveden výtah z legislativy, součástí kterého je hodnocení plnění cílů POH ČR, další kapitola je věnována základním pojmům a poslední kapitola stručně popisuje základní způsoby nakládání s odpady (statistikám zde není věnováno příliš pozornosti). Teoretická část nemá příliš logické uspořádání v tom smyslu, že základní pojmy jsou vyděleny do samostatné kapitoly, přičemž autorka vychází (až na dvě výjimky) z legislativy. Naopak hodnocení plnění POH, vycházející z údajů o nakládání s odpady, je uvedeno v kapitole o legislativě. Při hodnocení plnění cílů POH autorka navíc zřejmě vychází z Šesté hodnotící zprávy o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2010, která však není správně citována, ani uvedena v seznamu použité literatury. Ze 13 hlavních cílů je pak popsán stav čtyř vybraných, přičemž autorka konstatuje, že POH je plněn. Není jasné, zda k tomuto závěru dospěla na základě čtyř hodnocených hlavních cílů nebo na základě prostudování celé Šesté hodnotící zprávy. Na str. 12 jsou pak v prvním odstavci zaměňovány roky 2010 a 2012. Druhou část práce je možné označit jako praktickou. V této části autorka jednak zpracovala data týkající se produkce odpadů z vybrané lokality, dále pak formou dotazníku zjišťovala určité návyky a preference obyvatel této lokality co se týče přístupu k třídění odpadů. Do této části by se hodil spíše popis dané lokality, který je uveden v kapitole Úvod. Zejména pak chybí počet obyvatel v městské části a v příměstských částech, resp. zhodnocení, kolik procent obyvatel na dotazník odpovědělo a zda je možné je označit jako reprezentativní vzorek. Rovněž by bylo vhodně vyjádřit v procentech výsledky prvních dvou otázek dotazníku (stačilo by formou tabulky). Práce obsahuje jen výjimečně gramatické chyby a chyby z nepozornosti (např. na str. 30 je tab. 6 v textu označena jako tab. 5, chybí popisky u obrázků č. 4 až 9). Grafické zpracování je rovněž na dobré úrovni, při tvorbě dalších prací by si však studentka měla dát pozor na čitelnost grafů (čísla psaná na tmavém pozadí). Studentka rovněž nedodržuje typografická pravidla, konkrétně nepoužívá mezeru mezi číslem a jednotkou. Vzhledem k uvedeným nedostatkům, které jsou ale spíše formální povahy, doporučuji práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49356