SOUKUP, A. Mobilní zařízení pro drcení kameniva a recyklátů ze stavebních odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Práce je v souladu se zadáním spíše rešeršního charakteru. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak také řadu zdrojů z internetu a také z odborné literatury, byť velmi staré. O konzultace či další komunikaci se svým vedoucím práce projevoval student naprostou pasivitu. Téma práce je velmi aktuální, v současnosti se stává recyklace inertních minerálních odpadů takřka nezbytnou částí každé demolice či stavebních úprav. Student zadané téma však pojal dosti nekoncepčně. V úvodní části práce se věnoval problematice drcení – zejména konstrukci drtičů včetně těch, které nejsou pro recyklaci SDO příliš vhodné. Dále se věnoval stručně problematice mobility drtičů. Součástí práce je i stručná kapitola zabývající se procesem recyklace a využití recyklovaného kameniva různých druhů. V další části (kapitola 5) jsou prezentována různá konstrukční řešení vybraných výrobců menších mobilních drtičů vhodných pro recyklaci. U předkládaných strojů jsou uvedeny základní technické parametry a některé další informace z webů výrobců (příp. prodejců), neobsahují však vlastní kritická stanovisko studenta, nezbytná pro naplnění definice kritické rešerše. V závěru je proveden v souladu se zadáním vlastní koncepční návrh malého drtiče, který však považuji za nedostatečně propracovaný a pro další konstrukční krok takřka nepoužitelný. V práci je celá řada dalších drobných či hrubších chyb – konkrétně: - celá řada gramatických chyb, - chybí kapitola 1.1, - neprovedené formátování – takřka prázdná str. 9 a 10, - nízká jazyková úroveň, - rozhodující citační zdroje jsou z publikací z roku 1987 a 1970 a z toho plynoucí občasná, zastaralá odborná terminologie - nízká kvalita některých převzatých obrázků, - chybí seznam použitých zkratek, - chyba v odkazu literatury [3]. Z výše uvedeného je prokazatelné, že student se zpracování bakalářské práce věnoval nedostatečně. Prokazuje to mimo jiné i nedostatečně provedená revize závěrečného dokumenty (rozložení stránek, gramatické chyby apod.). Rozsahem je práce na spodní hranici minimálního rozsahu bakalářských prací dle Směrnice děkana 1/2018. S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotím práci jako nevyhovující a nedpopručuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu F
Navrhovaná známka
F

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Téma práce je velmi aktuální, požadavků na využití recyklace i u malých demolicí je v současné době velice mnoho. V úvodu práce je uveden jistý nepříliš zdařilý přehled vhodných rozpojovacích strojů. Práce obsahuje řadu zajímavých informací - normy, vyhlášky, výrobci strojních zařízení. Přehled jednotlivých nízkovýkonných drtičů je kvalitní, ale obrázky a popisy měly být na stejné straně, nikoli dokonce přeházeně - viz str. 30, 31. Koncepční návrh - obr. 28, 29 - což je rám stojanu drtiče, nikoli rám drtiče, taktéž obr. 30 a obr. 31 jsou naprosto nedokončené 3D modely jak v konstrukčních návaznostech a rozměrech, tak z hlediska manipulace, funkce, rozměrových a možných technologických návazností. Oproti tomu obr. 26 - drtič firmy RESTA 350x110 je pro toto zadání velmi vhodným řešením a výsledek práce měl být alternativami k tomuto řešení. Podobně představují nekvalitní přístup autora k práci následující fakta: Překlep řešení-ch již v abstraktu, str.7 dosáhly, odpadnu, využití-m str. 11, které je? odrazí na rošt str.17, čárka před slovesem je a slovo elegantě str. 39, chybí řada interpunkcí - hrubé gramatické chyby měnící významy souvětí, str. 9, 10 - nevyužití stránky, např. str. 36 kapitola 6.1 chyby ve slovech i v interpunkci, další již neuvádím. Některé věty a slovní spojení mají nelogické až nesmyslné souvislosti, jako např. kapitola 3.1, 6.1, celý text str. 40. Jen kapitola "závěr" obsahuje několik překlepů, několik hrubých gramatických chyb a několik gramaticky chybných a logicky nesouvislých vyjádření bez solidních faktů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 129676