HEJDOVÁ, D. Dostavět město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Hora, Jan

Dominika si definovala koncept jako dotyk (přesněji "dotyk generací"). Na parcele vytváří komplex několika drobných hmot, které jsou si velmi blízké a dotýkají se skrze pavlač, která se jimi proplétá. Podobně jako domy se chovají i veřejné prostory, které jsou jasně definované a také lze tvrdit, že se v některých místech dotýkají. Projekt je jako celek jednotný a velmi přesvědčivý. Výraz domu je vznešený, ale zároveň uměřený. Bohužel z finálního paré se o atmosféře dozvíme jen velmi málo, neb prezentace atmosféry domu a navazujících prostor není dostatečná. Také nepotěší některé nedodělky, jako jsou chybějící výměry. Přes zmíněné výtky jde o velmi kvalitní a propracovaný projekt se silným konceptem, který autorka přesvědčivě uskutečňuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka pracovala svědomitě. Velmi brzy našla přesvědčivý koncept domu, který postupně úspěšně rozvíjela. Bohužel autorka podcenila finyš, což se projevilo na nedodělkách, které jinak výborné práci trochu škodí.
Navrhovaná známka
B
Body
89

Posudek oponenta

Stibitz, Jan

Dům působí přesvědčivě od hmotového řešení až po detaily. Zvlášť se mi líbí pozornost věnovaná venkovnímu prostoru. Z projektu je zřejmé, že autorku navrhování bavilo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka práce důkladně analyzuje složitý kontext zadané parcely. Analýza poskytuje důležité podněty k tvarování hmoty domu i k rozmístění dvorků na parcele. Autorka usiluje o formální propojení rozbitého bloku na jihu a uličního rytmu maloměstských domů na severu parcely. Díky pevným nárožím rozšiřuje blokovou strukturu centra města, zároveň zachovává prostupnost napříč parcelou. Otázkou je měřítko objektu, celý blok může působit jako jeden dům a přesahovat tak svou velikostí okolní zástavbu. Prověřování skutečných prostorových vztahů by mohlo být předmětem další práce.
Provozní řešení A Jednou z hlavních kvalit navrženého domu je zvolená inovativní typologie. Kombinaci bydlení mladých rodin s bydlením seniorů považuji za cennou. Bydlení vhodně doplňuje denní stacionář, mateřské centrum, obchody a kavárna. Jednotlivým funkcím je věnován dostatečný prostor a jsou vhodně umístěny ve vztahu k okolní zástavbě, rušnosti přilehlých ulic i světovým stranám. Plocha jednotlivých bytů je optimální, jejich řešení místy nedomyšlené (např. vstup do koupelen přes předsíň). Vizualizovaný byt by mohl být specifičtěji navržený pro staršího člověka.
Technicko konstrukční řešení A V konstrukčním řešení neshledávám žádné chyby. Je škoda, že školní prostředí neumožnilo autorce experimentálnější a architektonicky zajímavější řešení – navrhnout konstrukci jako dřevostavbu. Řada příkladů ze zahraničí ukazuje, že je takové řešení možné a domu by to slušelo.
Architektonické řešení A Tvarování domu a dělení parcely na objemy a dvory vzniká formální hrou, modulací dvou krychlí. Výsledné objemy autorka propojuje pavlačí, ze které je výhled na všechny čtyři terasy/dvorky. Ukazuje se, že výsledné řešení funguje po stránce urbanistické i provozní. Věřím, že atmosféra malých bytovek a dvorků v prostupném bloku bude příjemná a bohatá. Tomu přispívá i detail lehkých hliníkových fasád.
Formální úroveň A Grafické provedení bakalářské práce je na vysoké úrovni. Výkresy, schémata i obrázky fungují dohromady jako jeden celek.Vedle vizualizace průhledu přes terasu bych ocenil také pohled z úrovně chodce v některé z přilehlých ulic. Slabší je úroveň textů, ve kterých se vyskytují překlepy i stylistické chyby.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 142318