CHADIMOVÁ, K. Vliv zvýšené koncentrace oxidu uhličitého a dusíkatého hnojení na obsah proteinů gluteninové a gliadinové frakce u ozimé pšenice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená diplomová práce má podle mého názoru vynikající úroveň. Autorka udělala obrovské množství práce, zpracovala a statisticky vyhodnotila neuvěřitelný objem dat (celkem 1056 ploch píků získaných počítačovou denzitometrií z elektroforeogramů na gelech). Celá práce je nabita fakty, ale přesto je čtivá, i teoretická část není kompilátem z učebnic, ale je psána formou review. Zvláště zdařilá je dle mého soudu diskuse.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítová, Eva

V této diplomové práci byl studován vliv vybraných faktorů (zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, dusíkatého hnojení, sucha a UV záření) na obsah proteinů v pšeničném lepku. Jako modelová matrice byla použita ozimá pšenice odrůdy Bohemia vypěstovaná za kontrolovaných podmínek na experimentální stanici Centra výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. Teoretická část práce přehledně shrnuje dostupné informace o dané problematice, je zaměřená především na pšenici, pšeničné proteiny a možnosti jejich stanovení. Vychází ze 105 kvalitních literárních zdrojů a tvoří výborný podklad pro následující experimenty. V experimentální části byly analyzovány vypěstované vzorky pšenice na obsah proteinů (resp. jednotlivých frakcí) pomocí dvou elektroforetických metod. Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a grafů, nechybí ani kvalitní statistické zpracování. Vytkla bych snad jen chybějící legendu u tabulek 4 a 5, vysvětlující co znamenají červeně vyznačené hodnoty. Výsledky jsou správně interpretovány a výborně diskutovány. Celá práce je zpracována výborným způsobem, zmíněná připomínka a občasný výskyt překlepů a drobných chyb nesnižuje významně její kvalitu. Po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na magisterskou diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 88877