CIGÁNEK, J. Bezpečnostní analýza firewallu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hajný, Jan

Cílem práce je bezpečnostní a výkonová analýza firewallu fy. Hillstone. Student zcela splnil zadání, tj. provedl bezpečnostní analýzu a výkonové testy pomocí zařízení Spirent Avalanche na 1 GbE a 10 GbE rozhraní. I přes jisté problémy způsobené infrastrukturou a testovacím zařízením plnil student zadané úkoly samostatně a svědomitě, jeho přístup považuji za nadstandardní. V práci mi chybí „kalibrace“ měřícího pracoviště, tj. komentář k úspěšnosti požadavků při provozu bez vložení firewallu. U testů maximálního výkonu nejsou všechny naměřené hodnoty jednoznačně porovnány se specifikací výrobce. Po formální stránce nevidím zásadnější nedostatky, práce je dobře strukturovaná a čitelná, obsahuje však gramatické chyby. Z výše uvedených důvodů navrhuji hodnocení práce B/88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Burda, Karel

Cílem práce bylo provést kompletní bezpečnostní analýzu hardwarového firewalu a otestovat jeho výkonost. První a druhá kapitola jsou věnovány úvodu do problematiky firewalů a teorie bezpečnostní analýzy. Třetí a čtvrtá kapitola jsou návrhy bezpečnostní analýzy a výkonostního testování. Pátá kapitola je popisem testovacího prostředí. Šestá a sedmá kapitola jsou výsledky bezpečnostních analýz a výkonostních testů. Z věcného hlediska nemám k práci podstatnější výhrady. Zadání je splněno, řešení je systematické a odborné. Práce je jasně a logicky strukturována. Drobné výhrady mám k úvodním kapitolám, kde lze nalézt určité nepřesnosti a nejasnosti. Například na s. 13 autor tvrdí, že firewal datový provoz řídí, nebo na s. 14 je nejasně vysvětlen princip stavového firewalu. Z formálního hlediska je práce zpracována pečlivě. Celkově konstatuji, že zadání práce je splněno na výborné úrovni. Z tohoto důvodu práci hodnotím stupněm A a bodovým hodnocením 95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 101904