SKLENÁŘ, V. Šneková turbína pro MVE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování bakalářské práce pracoval samostatně a dokázal aplikovat teoretické poznatky při řešení skutečného projekčního a konstrukčního návrhu. Jako nadstandartní hodnotím úroveň zpracování konkrétního řešení, která odpovídá technické práci umožňující skutečnou realizaci.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrnčířová, Michaela

Student zpracoval práci na téma Šneková tubína pro MVE. Celá práce má dvě části, první část má charakter rešerše, zde se objevuje popis vodních elektráren. Dále uvádí krátký popis dnes nejčasteji využívaných vodních turbín, kromě Peltonovy turbíny, o které je v práci pouze zmíněno v závorkách. Následuje poměrně dobře zpracovaný popis šnekové turbíny. Jako nedostatek úvodní části považuji překlepy a chyby v textu a některé odborné pojmy spojené s touto tématikou a označení nejsou vysvětleny. Praktická část obsahuje výpočet do budoucna realizovatelné turbíny. Ve výpočtu není snadná orientace, protože neexistuje přehled použitých zkratek nebo není vysvětleno přímo u vzorce. Chybí také slovní ohodnocení získaného výpočtu. Práce obsahuje kvalitní ilustrující obrázky a za přínos považuji i možnost využití výpočtu ve skutečné praxi. Práce splňuje všechny formálnosti a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64516