HOLBOVÁ, N. Dům na Obilním trhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Studentka Natália Holbová se ve své bakalářské práci zabývá do hloubky ideovou podstatou zadání, tedy tím, jak by mohly úřady v budoucnu vypadat. Její provokativní návrh neřeší úřad veřejné správy, nýbrž soukromé globální korporace, které odevzdáme část našich svobod a budeme od ní očekávat ochranu a osobní respektive kariérní příležitosti ve světě virtuální reality. Návrh by mohl být reprezentantem tzv. „tekuté modernity“, v níž se podle filozofa Zygmunta Baumana nerozpustí pouze systém a geometrické hranice států, nýbrž i většina tradičních společenských hodnot. Stavební program vyplývající ze zadání je rozdělen do dvou samostatných budov. Přechodné ubytování včetně stravování se nachází v objektu uzavírajícím uliční frontu domů na Údolní ulici. Budova úřadu je výrazný solitér, který monumentálně ovládá jižní stranu náměstí. Měňavkovitý tvar úřadu reaguje na nepravidelnosti parcely, kvality místa a jeho výsledný tvar zformovaly kontextuální síly. Bohužel maximální péče autorky je věnovaná architektuře budov, ale veřejný prostor kolem nich je naznačen pouze schematicky a spíše graficky, než funkčně a pro veřejnost přínosně. Budovy komunikují svým parterem s okolím minimálně, což je v případě významného brněnského náměstí deficit. Dispoziční uspořádání hotelu kolem ústředního komunikačního jádra je racionální a bezproblémové. Schodišťová hala by si zasloužila výrazný vertikální prvek, její atmosféra je dosti temná a neatraktivní. Oproti tomu návrh budovy úřadu je velkorysý, nekompromisní a obdivuhodný. V tomto bodě došlo k naplnění stanovených cílů a vytvořený prostor zcela souzní s našimi očekáváními. Studentka ve své bakalářské práci prokázala výborné koncepční a kritické uvažování. Využila své znalosti a dovednosti v navrhování polyfunkčních budov. Nedostatkem bakalářské práce je zacházení s veřejným prostorem. Rovněž konstrukční a technická část projektu je odbytá a sráží jinak pozitivní dojem z odvážného architektonického záměru. Zvolená netradiční geometrie vyžaduje extrémní tvarovou pečlivost a perfektní technické znalosti nejen v prezentaci návrhu. Z těchto důvodů jsem ohodnotil bakalářskou práci jako průměrnou, avšak pokládám ji za jednu z ideově nejzajímavějších. Práci doporučuji k obhajobě a děkuji za inspirativní spolupráci v průběhu celého semestru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 Studentka pracovala na bakalářské práci soustavně a svědomitě. Veškeré úkoly plnila včas v požadovaném rozsahu i kvalitě.
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Petruš, Lukáš

Autorka riešila ako tému svojej bakalárskej práce projekt, ktorý je z hľadiska rozsahu nesmierne náročný. Preukázala ale veľkú schopnosť koncepčného myslenia, pričom dokázala veľmi vhodne analyzovať riešené územie, následne si zadala veľmi zdravé a rozumné cieľe návrhu, ktoré dodržala a postupovala od celku k detailom projektu, t.j. postupovala od analýzy riešeného priestoru, cez dobre zvládnutý urbanistický návrh až k jednotlivým architektonickým a konštrukčným riešeniam predmetného projektu. Pravdepodobne vďaka veľkému rozsahu bakalárskej práce, som našiel drobné nedostatky s ktorými som nebol stotožnený, pričom by boli všetky riešiteľné, bez akýchkoľvek dopadov na samotný návrh ako celok. Z môjho pohľadu som síce nebol stotožnený ani s poslednými stránkami prezentácie návrhu prostredníctvom vizualizácií – nakoľko laickú verejnosť zaujímajú najmä pekné obrázky – ideálne teda vizualizácie vsadené do fotky, čo je v meste s takou historickou hodnotou ako Brno z môjho pohľadu nevyhnutnosť, pričom to samozrejme žiadnym spôsobom neznižuje samotnú kvalitatívnu hodnotu návrhu, najmä keď v dnešnej dobe pre architekta nie je problém si v praxi najať zhotoviteľa kvalitných, do fotky vsadených fotorealistických vizualizácií. Ako najväčšiu výzvu, ktorej sa autorka ale musí v budúcnosti bezpodmienečne postaviť čelom , vnímam mať viac ako základné informácie o zdrojoch energií potrebných na prevádzku budovy, konkr. chladenie, vykurovanie, ohrev teplej pitnej vody a pod., najmä vzhľadom na aktuálne celosvetové dianie, zohladňujúc nedostatok a následne aj zvyšovanie cien energií a samozrejme nevynímajúc vplyv nových stavieb na životné prostredie. Je potrebné si uvedomiť, že architekti a stavební inžinieri budú defakto postavení do prvej línie v boji so znížením nárokov na energie pri novonavrhovaných budovách, resp. s ochranou životného prostredia. Napriek uvedenému, chcem pochváliť, verím budúcu mladšiu kolegyňu, prajem jej hlavne veľa, veľa zdravia – pretože to je to najdôležitejšie a teším sa na prípadnú spoluprácu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autorka si pred realizáciou projektu zadefinovala veľmi vhodné urbanistické ciele ktore chcela svojim návrhom dosiahnuť a možem s potešením skonštatovať, že sa jej to podarilo. Medzi hlavné urbanistické ciele si autorka zadala zachovanie počtu vonkajších parkovacích miest, z môjho pohľadu je ale dôležitejšie výrazné zväčšenie parkovacích kapacít, t.j. vybudovanie nových parkovacích miest, ideálne krytých parkovacich miest v podzemných podlažiach objektov. Ako ďaľšie ciele, si autorka zadala vytvorenie nadväznosti na obilnom trhu, vytvoriť zodpovedajúce spevnené priestranstvo a maximalizovať prepojenie námestia so Špilbergom pomocou peších vstupov. Návrhom oragnickej hmoty budovy s celopresklenou dvojplášťovou fasádou vznikne v riešenom území moderný novotvar, ktorý celkom jednoznačne vytvorí novú dominantu námestia Obilného trhu. Transparetná fasáda a niekoľko vstupov do objektu, veľký otvorený vstupný priestor, v istom smere vnímaný ako verejný priestor, na vstupnom podlaží objektu a zároveň funkčné usporiadanie priestoru – kombinácia už spomenutého veľkého otvoreného priestoru a reštaurácie, umiestnenie dostatočného počtu vstupov do objektu s napojením na navrhované priestranstvo, celkom určite splnil aj cieľ maximalizovať prepojenie námestia so Špilbergom a vytvorenie zodpovedajúceho priestranstva v okolí navrhovaného objektu. Urbanistické riešenie hodnotím známkou A.
Provozní řešení A Autorka veľmi vhodne navrhla prepojenie vstupných priestorov a reštaurácie, resp. posluchovej miestnosti s hľadiskom a pódiom – ktorá môže mať polyfunkčné využitie, pričom v samotnom prevádzkovom riešení reštaurácie navrhla aj zázemie reštauračnej kuchyne, ku ktorému nemám žiadne výhrady. Ako veľmi podarenú myšlienku vnímam umiestnenie átria – resp. galérie, v strede vstupného priestoru, ktorá prostredníctvom eskalátorov prepája jednotlivé podlažia objektu a tvorí tak designovú ale aj funkčnú dominantu vnútorného priestoru. Veľmi pozitívne vnímam aj navrhnutie sociálnych priestorov – wc a umyvárne, ktoré prioritne pravdepodobne budú služiť navrhovanej reštaurácii, avšak pravdepodobne budú využívané aj verejnosťou, pričom citlivo vnímam fakt, že autorka v návrhu uvažovala s bezbariérovými WC, zvlášť pre mužov, a zvlášt pre ženy, pričom návrh bezbariérového WC, resp. návrh zariaďovacích predmetov – umiestnenie WC a umývadla, autorka zvládla tak, aby bolo funkčné a vyhovovalo osobám s obmedzenou, resp. zníženou schopnosťou pohybu. Na zvyšných podlažiach autorka navrhla administratívne priestory formou kancelárií a tiež formou kancelárskeho open space priestoru, okolo už spomenutej dominantnej galérie, ktorá opticky prepojí niekoľko podlaží. Prevádzkové riešenie hotela hodnotím tiež veľmi kladne, najmä umiestnenie kaviarne, ktorá pravdepodobne môže poskytnúť výhľad na Špilberg. Autorka navrhla izby rôznych plošných výmer, čo vnímam tiež veľmi pozitívne. Oceňujem, že na každom podlaží sa nachádza hotelová izba s bezbariérovou kúpelňou, avšak rozmiestnenie zariaďovacích predmetov, konkr. WC, nie je veľmi vhodné. Vzhľadom k tomu, že autorka ale pri inom návrhu bezbariérového WC preukázala, že vie aké má byť správne umiestnenie zariaďovacích predmetov, vnímam nie veľmi vhodné umiestnenie WC len ako drobnú nepozornosť. Posledná drobná výhrada, je v otázke rozmiestnenia parkovacích miest pre imobilných ľudí v podzemných podlažiach, kde sú navrhnuté parkovacie státia, autorka miesta v podstate ,,porozhadzovala´´, pričom mohla podľa mňa všetky miesta pre imobilných ľudí umiestniť pekne spolu do jedného priestoru. Napriek týmto drobným výhradám, hodnotím prevádzkové riešenie známkou A.
Technicko konstrukční řešení A Autorka preukázala že jej nie sú cudzie hlavné princípy a zásady statického riešenia návrhu stavby, použitím monolitického železobetónového skeletu v kombinácii so stužujúcimi železobetónovými jadrami. V projektovej dokumentácii riešila autorka detailné skladby podláh, ktoré sú navrhnuté v poriadku, avšak ocenil by som, ak by si vybrala pre tento navrhovaný objekt, zaujímavejší detail, konkr. detail dvojplášťovej sklennej fasády, ktorá je hlavným – a musím povedať – veľmi podareným, hlavným motívom návrhu. V technicko - konštrukčnom riešení mi ďaľej chýba informácia o zdroji energie potrebnej na prípravu teplej pitnej vody a kúrenie objektu príp. v letných mesiacoch chladenie objektu, avšak musím zároveň podotknúť, že si tu autorka nechala akési zadné vrátka v podobe dostatočne veľkých technických priestorov v podzemných podlažiach objektu a zostáva len doriešiť zdroj energie na kúrenie a prípravu teplej pitnej vody. Napriek môjmu subjektívnemu sklamaniu že si nevybrala ako detail konštrukčného riešenia detail dvojplášťovej sklennej fasády, hodnotím technicko konštrukčné riešenie známkou A.
Architektonické řešení A Na architekonickom riešení najviac oceňujem návrh vstupného podlažia, veľký otvorený – v podstate až veľlkoryso riešený, v mojom ponímaní interiérový verejný priestor s dostatočným počtom vstupov z exteriéru, v podstate z každej svetovej strany objektu, ktoré navrhovanými sadovníckymi a parkovými úpravami elegantne prepájajú exteriér a interér navrhovaného objektu, s dominantným centrálnym átriom – resp. galériou s eskalátormi - navrhnutou cez všetky podlažia s výsadbou stromov navrhnutou v spomenutej galérii objektu a tiež umiestnením reštaurácie, ktorá je veľmi vhodnou funkčnou myšlienkou vstupného podlažia. Na zvyšných podlažiach autorka navrhla kancelárie, resp. na najvyššom podlaží kancelársky open space, okolo už spomenutej dominantnej galérie, ktorá opticky prepojí niekoľko podlaží, pričom ale musím povedať že týmto riešením si niesom celkom istý. Kým na druhom nadzemnom podlaží sú kancelárie prístupné z otvoreného chodbového priestoru navrhnutého okolo galérie a je možné ich akusticky odizolovať od pravdepodobne hlučných priestorov na vstupnom podlaží, open space kancelárie v ktorých strede je navrhnuté átrium - resp. otvorená galéria s eskalátormi prepojená s pravdepodobne hlučným vstupným podlažím, nemusia vyhovovať všetkým užívateľom open space kancelárií. Z môjho pohľadu ale vnímam toto riešenie ako designovo zaujímavé, pričom interiérovo - designová hodnota takto navrhnutého priestoru, z ktorého je zároveň prístupná exteriérová strešná terasa, na ktorej ma zaujala najmä jej orientácia, konkr. myšlienka aby vznikli zaujímavé výhľady na Špilberg, prevyšujú spomenuté negatívum. Architektonické riešenie hodnotím známkou A.
Formální úroveň B Veľmi oceňujem kvalitnú grafickú úroveň prezentácie, kvalitu tlače a spôsob, resp. typ väzby diplomovej práce. Ako architekta ma projekt zaujal hned od začiatku a s napätím som očakával prezentáciu vizualiácií, pričom je samozrejmé, že mám predstavivosť nastavenú vyššie ako ,,bežný človek´´ - a teda viem oceniť hodnotu projektu aj na základe len technickej dokumentácie – t.j., pôdorysov, rezov a ortogonálnych pohľadov bez vizualizácií, či už interiérových alebo exteriérových. Avšak je škoda, že takto zvládnutý projekt, nebol z môjho pohľadu v závere odprezentovaný formou lepšie zvládnutých vizualizácií. Veľmi vhodné by bolo taktiež použitie vizualizácií do fotiek, aby bolo možné pochopiť kontext navrhovaných objektov s okolitými, už existujúcimi budovami, pričom si myslím, že si to tento priestor určite ,,zaslúži´´. Nepochybujem, že akýkoľvek architekt, resp. stavebný inžinier dokáže oceniť vysokú kvalitu návrhu, avšak pri prezentovaní ,,bežným ľuďom – teda širšej verejnosti,, je v dnešnej dobe nevyhnutné zaujať ich špičkovými vizualizáciami, a zvlášť pri takomto zaujímavom projekte je vhodné vsadiť vizualizácie do realistickej fotodokumentácie. Formálnu úroveň preto hodnotím známkou B.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 142216