KOUŘILOVÁ, M. Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Práce se věnuje aktuálnímu tématu vymáhání pohledávek, a to z pohledu věřitele. Zevrubně zpracovaná teoretická část tvoří logické východisko pro další části práce. Analytická část obsahuje posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. V návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Předložené návrhy jsou prakticky využitelné. Text má dobrou jazykovou úroveň, je vhodně strukturovaný, srozumitelný a logicky uspořádaný. Studentka uvažuje o problému komplexně, v ekonomických souvislostech. Vytčený cíl práce byl splněn, studentka předložila návrhy, které mohou podnikateli přispět k lepší vymahatelnosti pohledávek. Přitom jsou v úvahu brány i vhodné způsoby zajištění dluhů. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svobodová, Kamila

Autorka bakalářské práce splnila zadané téma i cíle, které si stanovila. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Dle mého názoru je analýza zpracována na velmi dobré úrovni, včetně interpretace závěrů a návrhů autorky vedoucí ke zlepšení. Práce je zpracována přehledně a srozumitelně. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111924