WERTHEIM, M. Zpracování obrazu v systému Android - odečet hodnoty plynoměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Honec, Peter

Úkolem diplomata bylo vytvoření algoritmů pro detekci číselníku plynoměru a rozpoznání hodnoty. Zadání hodnotím po odborné stránce jako středně náročné. Diplomant pracoval samostatně a prakticky nevyžadoval konzultace. To je možná také důvod dosaženého výsledku, který není příliš uspokojivý. V dokumentu není vyhodnocena úspěšnost detekce a rozpoznání, na přiloženém CD není galerie snímků, na které by bylo možné úspěšnost ověřit. Po nainstalování na mobilní telefon aplikace při pokusu o rozpoznání spadne. Funkční je ale snímání dat a detekce desetinné a celé části údaje, i když trvá neúměrně dlouho (na 1 snímku i minutu). Z celé práce (která navazuje na semestrální projekt) je splněna zhruba třetina. Práci nedoporučuji k obhajobě. Diplomant však dostane možnost tento názor vyvrátit a přesvědčit komisi o kvalitách práce a jeho inženýrských schopnostech.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je možné považovat za lehké či středně těžké (v závislosti na zvoleném přístupu k řešení, zda bude realizován vlastní algoritmus, nebo se použijí algoritmy některé z dostupných knihoven) jak po stránce obsahové, tak časové. V práci chybí rozbor úlohy, především vyhodnocované scény. Není učiněn rozbor typů plynoměrů, umístění a tvar hledané informace, srovnání hledaného čísla s dalšími popisy na plynoměru, které budou způsobovat falešné detekce. V práci se vyskytuje pouze jeden snímek plynoměru a to ve snímku běžící aplikace na telefonu. K tomu, aby si čtenář udělal představu o vyhodnocované scéně, je tento obrázek nevypovídající. V kontrastu k tomu je logo systému Android uvedeno hned ve třech verzích. Rozsah textu diplomové práce je 17 stránek, z toho vlastní práce se týkají čtyři stránky a jeden odstavec představující závěrečné zhodnocení práce. Tento rozsah lze pro diplomovou práci považovat za zcela nedostatečný. V kapitole 2 diplomant rozebírá využité metody zpracování obrazu, které použil v aplikaci. Alternativy jsou uvedeny jako možnosti a srovnání neprovádí. Někdy není ani jasné, kterou z alternativ pro řešení vybral. Z uvedeného není jasné, v jaké fázi vyhodnocení byly algoritmy použity a jak byly nastaveny. Není tedy jasné, co je vstupem a co výstupem algoritmu a tedy k čemu v aplikaci vlastně slouží. Kromě metod, které by bylo možné všechny zařadit do kategorie předzpracování obrazu, nejsou žádné další uvedeny. Není tedy jasné, zda a jakým způsobem se podařilo vyřešit zadání. V kapitole 3 je popis systému Android - například text kapitoly 3.1 není přesný, obrázky nejsou patrně vlastním dílem diplomanta, ale nemají odkazy na zdroj. Jedná se o stručný přehled platformy. V kapitole 4 je popsána nesourodá skupina "SW": od popisu Javy, přes programovací prostředí Eclipse až po knihovny OpenCV. Opět bez jakékoli návaznosti na projekt nebo mezi jednotlivými podkapitolami. V testu se střídají české názvy s anglickými. Společným znakem kapitol 2,3,4 je stručnost a obecnost. Prakticky z nich není možné usoudit, zda a proč by měly být pro danou aplikaci vybrány, a někdy není ani jasné co by měly dělat. Kapitola 5 se jmenuje "vývoj aplikace". Zde je například citováno nastavení parametrů, není však řečeno co parametry znamenají a proč jsou nastaveny právě na zvolené hodnoty. Dále jsou zde obrázky rozhraní v různých stavech. Není uveden žádný vývojový diagram nebo detailnější popis návrhu nebo realizace aplikace. Je zde jedna ukázka "výsledného zpracování dat" a popis algoritmu v jednom odstavci. V závěru diplomant píše, že "systém je schopen kvalitní detekce pole hodnot i při špatných podmínkách focení". V práci ovšem není žádná zmínka o tom, jakým způsobem k danému závěru dospěl. Není zde žádná tabulka úspěšnosti na testovacích snímcích, nebo jiné relevantní zhodnocení. O něco více informací je možné nalézt na přiloženém DVD. V práci je ovšem pouze zmínka, že CD/DVD je příloha. Není popsáno co je jeho obsahem, jak najít zdrojové texty, spustitelné soubory, data… Na DVD jsou zdrojové texty, bez uvedení na jakém systému je možné je spustit a jak … Není zde žádný snímek. Největší informační hodnotu na DVD má pdf soubor s postupem vyhodnocení, bohužel práce se o něm nezmiňuje. Pro jeden snímek plynoměru je zde vidět postup vyhodnocení, bohužel popis činností je opět pouze povrchní (gaussian Blur, bilaterální filtr, adaptivní prahování - bez konkretizace typu, rozměru, hodnot...). Na konci píše, že výsledné obrázky byly zpracovány pomocí OCR, nepíše ale s jakým výsledkem. Přiložená práce je velice stručná a svým obsahem nesplňuje základní požadavky na technickou dokumentaci (rozbor, bloková schémata, návaznosti algoritmů). Není splněno ani zadání, zvláště pak bod 5 týkající se rozboru typu plynoměrů a ověření funkcionality detekce na reálných snímcích. Ve vlastní práci není dostatečně zpracován ani bod 3 zadání – vyhodnocení snímku plynoměru, … V práci je značné množství chyby a nepřesnosti ("vstupem signálového zpracování je fotografie nebo snímek videa", vzorec 1 str. 14, str. 16 špatně odkaz na obrázek 3 (a totéž další obrázky), Kapitola 3.2.2 "služba je podtřída služby", …) Přiložená práce nesvědčí o inženýrských schopnostech diplomanta a navrhuju hodnocení F/45.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 85559