BAĎUROVÁ, M. Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Josef

Teoretická část diplomové práce je zpracována vkusně a nemám k ní připomínky. Také praktická část diplomové práce je zpracována na dobré úrovni, i když se zde vyskytuje pár nedostatků, hlavně v položkovém rozpočtu. Dobrý dojem z diplomové práce kazí dost drobností, ať už jsou to překlepy, špatné psaní vyhlášek, nebo nedodržování horních indexů u fyzikálních veličin. V textu se vyskytuje i pár neodborných výrazů. Studentka splnila cíl diplomové práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Studentka splnila cíl diplomové práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Teoretická část je zpracována na dobré úrovni.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Zpracování analytické části je na průměrné úrovni. Není přípustné, aby byly použity na eliminaci tepelných mostů od talířových hmoždinek zátky minerální do fenolické pěny. V rozpočtu nejsou počítány přesuny hmot u konstrukcí PSV.
Odborná úroveň diplomové práce B Celková skladba diplomové práce je přehledná a poskytuje čtenáři ucelený přehled o řešené problematice. V textu se občas vyskytují drobné nedostatky.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Diplomová práce řeší velmi aktuální problematiku a má přínos pro praxi i pro teoretické využití.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Autorka uvádí jednotlivé zdroje, ze kterých čerpala ve své diplomové práci. V seznamu použitých zdrojů jsou požité zdroje očíslovány a rozděleny na publikace, zákony a vyhlášky a internetové odkazy. Doporučoval bych ještě pro lepší přehlednost použitých zdrojů číslovat jednotlivé zdroje posloupně. V seznamu použitých zdrojů nejsou uvedeny všechny vyhlášky, které jsou použity v textové části. U prvního internetového odkazu není uveden datum citace a doporučoval bych v seznamu použitých zdrojů dodržovat mezery mezi číselným označením zdroje a vlastním zdrojem.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Na první pohled působí práce dobrým dojmem. Přesto k ní mám pár připomínek. U všech obrázků by mělo být označení (číslování) obrázků umístěno pod obrázkem. U fyzikálních veličin by mělo být striktně dodržováno psaní horních a dolních indexů a není přípustné psát tečku místo znaménka krát. Doporučil bych ještě zapracovat na vkládání obrázků do textové části. V přílohách jsou všechny grafy a tabulky ostré, ale pokud jsou vloženy přímo do textové části, pak jsou rozmazány a z toho plyne hůře čitelné.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bradáč, Albert

Práce je pojata komplexně po stránce teoretické i praktické. Popsány jsou zateplovací systémy a materiály, uvedeny jsou příslušné předpisy. Na praktickém příkladu je ukázán pokus zlepšit ekonomiku provozu konkretního objektu zateplením ve třech variantách, z nichž však žádná nedosahuje přiměřenou návratnost. Úroveň práce poněkud snižuje grafická úprava, kdy u jinak velmi názorných grafů se jejich popisek přesunul na další stranu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 91369