DUBOVSKÝ, J. Inovace technologického postupu výroby hřídele pomocné energetické jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Příkladná diplomová práce, řešená dlouhodobě a s vysokým podílem vlastní tvůrčí práce studenta. Během jejího řešení musel student zvládnout moderní výrobní technologie, používané v předním strojírenském podniku v ČR, navíc z oblasti letecké techniky a s mimořádně vysokými požadavky na kvalitu produkce. Přístup studenta k řešení dané tématiky byl zodpovědný, příkladný a setkával se vždy i s kladným ohlasem v odborné praxi, kde spolupracoval s význačnými odborníky v daném podniku. Zpracování práce a dosažené výsledky lze považovat za výborné, profesionální a ověřené praktickými experimenty. Práci plně doporučuji k obhajobě a v případě její úspěšné obhajoby lze tuto práci dále doporučit k dalšímu možnému ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sliwková, Petra

Studentem předložená diplomová práce se zabývá návrhem nové technologie výroby hřídelové součásti, která se nachází ve vnitřním ústrojí zařízení pomocné energetické jednotky určené pro vrtulníky. Student vypracoval čtyři návrhy inovovaných postupů. Vybraný návrh byl aplikován ve firmě. V práci je chybně uvedena jednotka (ot/mmin), u grafů jsou dva názvy a špatně použita přídavná jména s významem účelu a děje (řídicí/řídící). Podklady potřebné pro svoji práci student čerpal z literárních, odborných, ale převážně z elektronických zdrojů, o které se také opírá. Prezentované výsledky jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků a grafických závislostí. Práce je zpracována v souladu se zadáním a splňuje náležitosti dané příslušnými předpisy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140110