POLÁKOVÁ, K. Urbanisticko – architektonická studie konverze vojenského brownfieldu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Urbášková, Hana

Diplomní práce splňuje zadání, textová i grafická část je zpracována v potřebném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70 Diplomantka pracovala aktivně. Energii věnovala uskutečňování svých konceptuálních představ a koncepčních zásad. Urbanistické řešení zaujme především funkčním a prostorovým uspořádáním centrální části s akademickým spirálovým náměstím a s dominantou budovy komunitního a kulturního centra, které by si zasloužilo detailnější zpracování. Předložená práce přináší řadu zajímavých myšlenek, ovšem míru tvůrčího potenciálu návrhu se nepodařilo zúročit a prezentovat v grafické části.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Menšíková, Naděžda

Práce splňuje nároky na závěrečnou práci magisterského stupně studia architektury. Návrh prezentuje zadáním požadované využití brownfieldu pro vzdělávací centrum se zázemím, s odpovídajícím hmotovým i materiálovým řešením. Posuzovaný elaborát však poměrně nedostatečným grafickým zpracováním vybraného objektu kvalitu celkového návrhu snižuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Návrh vychází z filosofie „spirály života“, v samotném těžišti řešeného území se centrum vzdělávání ve spirále odvíjí a zapojuje některé stávající objekty a zklidňuje se do jižní parkové části. Severní okraj představuje zázemí klidu – dle názvu ve výkrese, jeho členění i kompozice hmot nevykazuje žádnou vazbu nebo princip, působí nahodile.
Architektonické řešení C O hmotovém řešení jednotlivých objektů vypovídá zákres do 3D fotomapy (výkres 20). Velikost objemů je poplatná funkci a významu v organismu navrženého území. Přesto severní okraj ukazuje jistý chaos.
Provozní řešení D Výkres 16 dopravního řešení názorně vykresluje zmatečné vedení obslužných tras v severní obytné části plynoucí z absence celkového konceptu uspořádání/orientace, jasné reflexe na světové strany či vrstevnice, vazby. V centrální části je motorová doprava vymístěna za obvod náměstí a odstavena do parkovacího domu.
Technicko konstrukční řešení D Představu materiálového řešení detailu náměstí dávají odkazy na reference (výkres 22). U vybraného detailu chybí zcela popis řezu fasádou (výkres 30).
Formální úroveň D Předložená práce vypovídá o záměru autorky, pomáhají zpracované analýzy, úvodní schémata a texty. Dokumentace vybraného detailu návrhu kulturního centra však je nedostatečná. V předloženém elaborátu v řezech chybějí výškové kóty, půdorysy v nečitelném měřítku obsahují chybně vložené objekty snad schodišť, půdorys 1 NP postrádá zakreslení přilehlého terénu, zcela chybí popis řezu fasádou (výkres 30).
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 108370