PAVLOVIČ, M. Stereofonní audio zesilovač s výstupním výkonem 2 x 120 W / 4 ohmy ve třídě AB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Matúše Pavloviče bylo vytvořit návrh blokového schématu a obvodové struktury stereofonního audio zesilovače pracujícího ve třídě AB. Předpokládaným výstupním výkonem bylo 2 x 120 W do 4 ohmové zátěže a zapojení mělo obsahovat vstupní analogové obvody s přepínatelnou citlivostí, frekvenční korekce a indikaci úrovně vybuzení. Koncepce návrhu předpokládala diskrétní provedení koncového stupně a ochrany zesilovače a připojených reprosoustav. Součástí zadání byl požadavek na funkční prototyp, jeho kompletní technickou dokumentaci a ověření správné činnosti laboratorním měřením. Mohu konstatovat, že předložená bakalářská práce má rozsah 58 stran včetně příloh technické dokumentace. Práce obsahuje návrh standardního vstupního zesilovače a korekcí hloubek, výšek včetně regulace hlasitosti. Zapojení standardní vstupní části používá operační zesilovače TL072 a diskrétní prvky. Dále je představen obvod indikace vybuzení pomocí obvodu LM3915. Samotný koncový stupeň vychází také ze standardní a učebnicové topologie linearizované třídy AB pomocí předpětí bází koncových výkonových tranzistorů a doplnění o ochranu proti zkratu a proudovým špičkám. Ochrana zesilovače a připojení reprosoustav je dále řešena zpožďovacími obvody. Všechna obvodová zapojení vychází ze standardních a známých zapojení, která byla upravena podle potřeby zadání. Po formální stránce je práce solidní a její skladba a rozsah odpovídá průměrné úrovni bakalářské práce. Technická dokumentace umožňuje opakovanou stavbu prototypu, jen mi na závěr schází podrobnější fotodokumentace k finální realizaci. Závěrem shrnuji, že zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student pracoval samostatně, kdy na pravidelných konzultacích prezentoval postupně dosažené výsledky. Bakalářskou práci Matúše Pavloviče doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B/88 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Šotner, Roman

Student se zabýval návrhem kompletního zesilovače (předzesilovače, korekce, atd.) s diskrétními prvky a koncovým stupněm ve třídě AB (2x120W). Dle zadání měl systém doplnit řadou ochranných a indikačních doplňků. Návrh celkové struktury je v souladu s očekáváním, ale při návrhu obvodových struktur dílčích bloků bych očekával trochu podrobnější diskuzi volby (výpočtu) hodnot součástek. Doporučoval bych mluvit v práci v 1. os. j. č. Doporučoval bych více citovat literární zdroje v průběhu práce. Kvalita některých obrázků by měla být lepší. Blokové schéma na obr. 1 bych kreslil jinak z pohledu bloků indikací a ochran (kde je vstup, výstup, reproduktor?), protože takto nepopisuje postup signálu řetězcem a vazba bloků není logická. Samotný návrh obvodů spočíval ve výpočtu některých jednodušeji zjistitelných parametrů (zbytek asi převzat), jejich simulaci v Microcap a návrhu DPS. Výsledky simulací bych doporučoval porovnat s výsledky měření v jednom grafu (tj. po exportu dat do Excelu, případně vynesení chybové funkce). Jen tak lze jasně pozorovat rozdíly. Návrh desek vypadá profesionálně. Formální stránka by zasloužila podstatně vyšší pozornost (popisky a texty přes symboly ve schématech, nekvalitní a špatně čitelné ilustrace, výřezy ze simulačních nástrojů, odstranil bych rámečky kolem obrázků z Excelu, formátování textu…). Mělo by být uvedeno, zda jsou kmitočtové charakteristiky měřeny pro celý zesilovač (vstup->repro) nebo jen pro dílčí části (u měření korekcí to je patrné až z obrázků). Uvedl bych blokové schéma testovací soustavy. I když textová část práce působí mírně chaoticky a neúplně, tak je z mého pohledu realizační část celkem zdařilá a studentovi konstrukce zesilovače přinesla zajímavé zkušenosti a radost. Navrhuji hodnocení C/75b.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 141292