KOŘENEK, M. Návrh a implementace řídícího programu pro robotickou buňku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Parák, Roman

Předložená bakalářská práce se zabývá tématem Návrhu a implementace řídícího programu pro robotickou buňku. Student Miroslav Kořenek měl za úkol v první části práce provést rešerši aktuálního stavu v oblasti manipulačních robotických pracovišť. Teoretická část práce se dále zaměřuje na podrobný popis řídících prostředků společnosti Omron a vývojového prostředí Sysmac Studio, rovněž představení společnosti Fanuc a vývojového prostředí Roboguide. Jednotlivé sekce teoretické části obsahují podrobnější popis zařízení zvolených pro navrhovanou robotickou buňku. Praktická část práce se v první fázi zaměřuje na návrh konstrukce robotické buňky, princip jednotlivých funkcionalit a rovněž na požadavky, které jsou na robotickou buňku kladeny. Student v spolupráci s firmou TRYSTOM spol. s r.o navrhl 3D model robotické buňky, který obsahoval průmyslové robotické rameno, několik jednoúčelových strojů, univerzální robotické chapadlo, několik různých senzorů a pod. Součástí práce jak již z názvu vyplývá je také reálná implementace navržené robotické buňky. Praktická realizace implementace řídicího programu robotické buňky se skládá z pokročilé systémové integrace několik různých výrobců, která obsahuje elektrické i pneumatické prvky. Navržené řešení student testoval s využitím simulace digitálního dvojčete celé robotické buňky. Závěrečná část práce se zaměřuje na výsledné testování implementované do skutečné realizace robotické buňky. Student splnil všechny části bakalářské práce bez výhrad. Student z vlastní iniciativy rozšířil své zadání o vytvoření vizualizace HMI, a také o přidaní různých bezpečnostních prvků. Student pracoval na práci samostatně. Všechny postupy konzultoval s vedoucím práce. Při tvoření praktické části chválím studentovu nezávislost a schopnost v reálném čase přicházet s novými nápady na vylepšení. Rovněž chválím studentovu aktivitu při tvorbě bakalářské práce, která obnášela nadstandardní objem času a úsilí. V neposledním řade vyzdvihuji studentovu komplexnost při tvorbě bakalářské práce, která vyžadovala vynikající znalost různých vědních odborů jako jsou elektrotechnika, pneumatika, konstruování a programování. Písemná část práce, stejně jako praktická je na vysoké úrovni a nad rámec přesahuje kritéria pro tvorbu bakalářské práce. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A / výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lacko, Branislav

Student zpracoval bakalářskou práci, jejíž zadání obsahovalo celkem 8 cílů: Nastudovat problematiku manipulačních robotických pracovišť. Zpracovat přehled aktuálního stavu v dané oblasti. Provést rešerši řídících prostředků společnosti Omron a vývojového prostředí Sysmac Studio. Provést rešerši průmyslových robotů společnosti Fanuc a vývojového prostředí Roboguide. Blíže popsat zvoleného průmyslového robota série M – 10. Uvést základní charakteristiku a hlavní částí robotické buňky. Navrhnout a implementovat řídící program pro robotickou buňku. Ověřte funkčnost vytvořeného řešení pomocí simulace a na reálné robotické buňce. Proto rozsah textu - 75 stran - překračuje běžný, doporučený rozsah tohoto druhu závěrečných prací. Student rozdělil celý text do 7 textových kapitol a připojil seznam použité literatury a seznam obrázků a tabulek. Postupoval tak, že nejprve vysvětlil obecně problematiku manipulačních robotických pracovišť a uvedl jaké činnosti jsou na nich prováděny. Podrobněji vysvětlil, které typy robotů se pro ně nejčastěji používají v konceptu průmyslu 4.0. Ve dvou buňky a c návazné 6. kapitole návrh a implementaci jejího řídicího programu a její skutečnou realizaci. Text kapitol je dobře samostatných kapitolách (2. a 3.), popsal řídicí prostředky firem OMRON a FANUC. V kap. 5 posla návrh robotické a logicky sestaven, student použil terminologii oboru robotizace a text na vhodných místech doplnil názornými obrázky. Svůj návrh dovedl až do realizace, kde nejprve pomocí simulace ověřil řešení, a pak ověřil testováním celý chod robotické buňky, během testování shledal a odstranil řadu problémů, které vyplynuly jednak z konstrukčního řešení vibračních podavačů a jednak nedostatky PLC programů. Prokázal tím velmi dobré znalosti práce s roboty a ty mu umožnily zpracovat výbornou práci, která překračující běžnou úroveň bakalářské práce a zvládl také dobře problematiku systémové integrace řídicích systémů i použitých průmyslových sběrnic. Text je splňuje požadavky na závěrečné práce oboru automatizace včetně správně zpracovaného a používaného seznamu použité literatury. Student splnil uložené zadní v plném rozsahu na výborné úrovni a své řešení ověřil ve zkušebním provozu. Proto jeho bakalářskou práci hodnotím jako výbornou, a doporučují ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132479