NOVOSÁD, D. Posouzení vhodnosti instalace solárního ohřevu teplé užitkové vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Student Dominik Novosád ve své bakalářské práci provedl výpočet tepelných ztrát a potřeby tepla rodinného domu a vybral dvě koncepce řešení zdroje tepla pro vytápění a ohřev vody. Tím částečně naplnil cíle uvedené v zadání. Pro úplné naplnění cílů chybí širší rešerše možných systémů pro ohřev vody a podrobnější návrhy a hodnocení konkrétních systémů. Nicméně, práce je ve zpracovaném rozsahu na dobré odborné úrovni a její výsledky jsou dobře využitelné pro praxi. Práce je jinak po grafické stránce standardní, slabou stránkou je množství překlepů, stylistických chyb, nedokončených vět nebo špatné odkazování. Student pracoval samostatně, využíval konzultace. Jako vedoucí bakalářské práce práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivodová, Markéta

Bakalářská práce se zabývá posouzením možností ohřevu teplé užitkové vody z ekonomického hlediska. První část práce obsahuje rešerši a výpočet tepelných ztrát modelového rodinného domu. V závěru práce jsou zhodnoceny zvolené možnosti ohřevu teplé užitkové vody. Jedním z nedostatků práce je chybějící rešerše systémů pro ohřev teplé užitkové vody v domácnostech. Dále není dostatečně zdůvodněno, proč byly pro vytápění a ohřev TUV zvoleny právě vybrané systémy. Ekonomické zhodnocení bylo provedeno, avšak výsledky byly interpretovány rozporuplně. V kapitole 6 je doba návratnosti investice do TČ stanovena na 17 let, ačkoliv v závěru je uvedena doba návratnosti 18 let. Legenda grafu „Hranice návratnosti jednotlivých řešení“ neobsahuje všechny popisky. Další slabinou je, že diskuse výsledků je provedena až v závěru. Zároveň závěr obsahuje velké množství nových informací, které v textu nebyly dříve zmíněny a bylo by tedy vhodné je umístit do předchozích kapitol. V kapitole 3 chybí číslování rovnic. V textu se nachází odkaz na obrázek č. 6, který se však v práci vůbec nenachází. Současně je nejspíše chybný popis vztahující se k obrázku č. 7. Závěr obsahuje odkaz na tabulku 4.3, nicméně ani ta se v práci nenachází. V práci se nachází větší množství gramatických a stylistických chyb. Některá vyjádření jsou formulována poněkud krkolomně. I přes uvedené výhrady práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 132734