KAHÁNEK, T. Měření v automatickém řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vdoleček, František

Bakalářská práce splnila požadavky na ni kladené a představuje vcelku úspěšnou obecnou studii, které však schází konkrétnější závěry a vyjádření názorů řešitele. Je to bohužel i důsledek ne právě vhodného časového rozvržení prací studentem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Košíková, Jana

Tato bakalářská práce je úvodem do problematiky regulačních obvodů, řídící techniky, vyhodnocování chyb a nejistot měření. Student mohl více používat jednoduchou skladbu vět, která je srozumitelnější než složitá souvětí. Některé jeho větné konstrukce působí poněkud neuspořádaně. V této práci mohl autor více vyjádřit své názory k danému tématu a teorii doplnit názornými příklady, které by mohly čtenáři pomoci lépe pochopit daný problém; což tu ale chybí. Dále autor práce mohl využívat i další literaturu, která je k tomuto tématu dostupná nejen v knihovně, ale i na internetu; neomezit se jen na 3 zdroje informací. Dá se vytknout ještě několik věcí: - Ve vztazích (3), (4) na straně 26 je nevhodně zvolený formát zápisu sumy - Na straně 27 neodpovídá vzorec s popisem pro výpočet standardní nejistoty typu A pro nepřímá měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29115