ŘÍHA, R. HDR (high dynamic range) snímání s řádkovou kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Honec, Peter

Bakalářská práce studenta Říhy patří mezi středně náročná a zároveň praktická témata. Cílem bylo vytvořit modul pro řízení expozice a osvětlení řádkové kamery s cílem pořizování HDR snímků. Student se práce ujal iniciativně již od semestrálního projektu. Samostatnost a nadhled studenta svědčí o tom, že v dané problematice je jako doma. Po krátké analýze požadavků byl vhodně zvolen mikrokontrolér ATmega328PB. V Eagle studiu student navrhnul DPS řídícího modulu. Zpracování návrhu, osazení a oživení je důkazem o bakalářských dovednostech studenta. Student pojal návrh univerzálně, vytvořený „sekvencér“ umožňuje jak snímání HDR, což bylo požadováno v zadání, tak také konfiguraci libovolné kombinace expozice a řízení externího osvětlení ve 3 nezávislých kanálech. Nad rámec zadání bylo implementováno snímání barevného HDR obrazu. Ač nebyly implementovány všechny funkcionality, které jsou s ohledem na univerzálnost HW možné (např. spouštění externím triggerem), zadání považuji za 100% splněné a praktické výsledky spíše atakují rozsah diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je možné považovat za splněné. O splnění nejlépe vypovídají přiložené snímky zobrazující výsledky práce, skládající se nejen ze SW, ale i HW části, která byla navržena a realizována studentem. Prezentační a jazyková úroveň a rozsah práce jsou na dobré úrovni. Student nastudoval větší množství literatury, kterou v práci citoval. Pouze na str. 18 místo odkazu použil přímo název zdroje. Z předložených návrhů v kapitole 5 i výsledků realizace v kapitole 8 je možné usuzovat na značný stupeň znalostí dané problematiky. Zvolená koncepce je správná. Experimenty ověřují požadovanou funkčnost. V práci se vyskytují překlepy, které nebrání čtivosti. Poprvé uváděné termíny (jako LDR) by bylo vhodné vysvětlit. U vzorce 2.1 není popis významu všech proměnných. Grafy (názvy signálů) na obr 8.1 měly být popsány nejen v textu. V kapitolách 3, 4, 5 bylo vhodné nejprve provést diskusi navrhované sestavy s jejími vlastnostmi a popis vlastního návrhu lépe navázat na řešený problém. Například mohly být globálně shrnuty parametry použité kamery (např. uvedená rozlišovací schopnost a další parametry). Na přiloženém DVD jsou zdrojové kódy programu včetně modelu použité krabičky. Chybí mi tam ale adresář se snímky. V příloze tištěné práce je ukázka měřicího pracoviště i výsledných realizací navrženého HW. Přiložená práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 142664