MIČULKA, M. Automatická kontrola odporové a kapacitní dekády v kalibrátoru 9010 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šedivá, Soňa

Cílem bakalářské práce, která byla vypisována ve spolupráci s firmou Meatest, s.r.o, byl návrh automatické kontroly odporové a kapacitní dekády v kalibrátoru 9010 pomocí procedury vytvořené v programu Caliber. Na základě informací od konzultanta z firmy Meatest, student chodil na schůzky připravený a při práci na programování a testování procedury potřeboval jen mírnou pomoc. Bakalářská práce nenavazovala na předchozí semestrální práce, takže student musel celou práci zvládnout během jednoho semestru. Rozsah práce 42 stran (úvod až závěr) odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Práce je psaná v logickém sledu. Při vypracování práce student vycházel z rozsáhlého literárního průzkumu. V seznamu literatury je uvedeno 19 literárních zdrojů. Student si velmi dobře rozvrhl práci, pracoval samostatně a systematicky. Konzultace u vedoucího práce téměř nevyžadoval. Doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Sitta, Michal

Posudek oponenta je v přiloženém PDF souboru

Navrhovaná známka
C
Body
78

eVSKP id 119270