FAJSTLOVÁ, A. Průběh zakázky vybraným podnikem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Předložená diplomová práce představuje kvalitní podklad, který pomůže podniku zefektivnit své procesy a vytvořit časové a finanční rezervy pro další rozvoj. Otázka 1: Kdo hodnotil jednotlivé parametry pro analýzu FMEA, uvedenou v analytické části? Otázka 2: Na jakém základě byly stanoveny opatření pro zlepšení hodnot v analýze FMEA, které jsou následně uvedeny v návrhové části?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předložená diplomová práce odpovídá požadavkům na tento typ práce. Provedená úroveň zpracování a jednotlivé návrhy lze považovat za naplnění stanoveného cíle diplomové práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený a popsaný postup odpovídá zadanému tématu. V úrovni naplnění jednotlivých částí jsou určité rezervy ve zpracování, při jejichž komplexním naplnění by práce mohla dosáhnout vyšší úrovně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Provedená analytická část diplomové práce je na dobré úrovni. Na několika místech však zjištěné výsledky mají slabší interpretaci, čímž je snížený i základ pro návrhovou část práce. Samotné metody, které jsou v práci použity, odpovídají tématu práce. Nicméně, výsledky z provedené analýzy FMEA nejsou využity v plné míře jako hlavní základ pro návrhovou část.
Praktická využitelnost výsledků B Bez ohledu na uvedené výtky lze diplomovou práci považovat za vhodný podklad pro rozvoj zvoleného podniku v rámci cílového prostředí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce obsahuje drobné chyby v použité jazykové úrovni. Z formálního hlediska jsou v práci překlepy, neujasněný formát odrážek, či neujasněná terminologie. Celkově je diplomová práce zpracována na odpovídající úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Kontrola diplomové práce v prostředí systému THESES zjistila 8 % shodu. Po manuální kontrole práce konstatuji, že ke shodě došlo převážně v teoretické části práce, a to u takových částí, které je velmi obtížné zformulovat v jiné podobě. U všech vymezených shod jsou uvedeny citace použitých zdrojů. Předloženou diplomovou práci považuji – i přes uvedenou shodu – za v zásadě originální dílo. Použité zdroje, použité v teoretické části diplomové práce, plně odpovídají zadanému tématu a jejich využití je na velmi dobré úrovni. V případě citací v analytické části je nižší úroveň těchto citací, což je způsobeno osobní vazbou na analyzovaný podnik.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kuba,, Karel

Diplomová práce je zpracována na výborné úrovni. Oceňuji volbu tématu, která se zabývá analýzou vybraného typu zakázek, který má potenciál strategického rozvoje podniku. Autorka zvolila tradiční strukturu práce, tj. rozdělení na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Zvolený postup je vhodný a jednotlivé části byly zpracovány dle zadání tak, aby bylo možno diplomovou prací dosáhnout vytyčené cíle. Práce plní obsahově i formálně nároky na diplomové práce kladené. Oceňuji kapitoly ve výzkumné části, především použití metody FMEA. Návhová část obsahuje realizovatelné návrhy pro zajištění nápravy popsaných problémů při zabezpečování průběhu zakázky podnikem a především možnosti, jak zefektivnit celý proces vybraného typu zakázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142976