ŠIDÓ, B. De-identifikace osob na základě primárních biometrických znaků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Přinosil, Jiří

Cílem práce byl návrh a implementace metod pro de-identifikaci primárních biometrických znaků osob ze zvukového a obrazového signálu. Cíle práce byly splněny. Během řešení bakalářské práce autor výsledky pravidelně konzultoval s vedoucím práce. Zde bych mohl vytknout snad jen nižší míru vlastí invece při návrhu a realizaci řešení. Po formální stránce je práce až na drobné překlepy na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Burget, Radim

Práce se zabývá deidentifikací obličeje a hlasu, kde bylo nastudováno několik metod a následně realizován program v prostředí Matlab pro deidentifikaci obličeje, který obsahuje veškeré dříve popsané metody s výjimkou k-Same-Select a následně metodu pro deidentifikaci hlasu. Z tohoto pohledu považuji práci za splněnou a na dobré odborné i formální úrovni. Práci bych vytknul, že nebyla vytvořena trénovací sada či metodika, pomocí které lze srovnávat kvalitu navržených řešení a do budoucna usnadnit vývoj takovýchto metod.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 85228